Regler och förordningar

Här hittar du de viktigaste förordningar och regler.

Förordning om fonder med gemensamma regler
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303

Förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1301

Förordning om Europeiskt territoriellt samarbete
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1299

Förordning om stödberättigande utgifter
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.138.01.0045.01.ENG

Förordning om programbidrag samt krav på informations- och kommunikationsåtgärder
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.223.01.0007.01.ENG

Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20141383-om-forv_sfs-2014-1383/?bet=2014:1383

Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1433423702537&uri=CELEX:32013R1407

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1456221145577&uri=CELEX:32014R0651


Urvalskriterier version 2016-05-11


Östersjöstrategin
http://www.regeringen.se/sb/d/12827
http://www.balticsea-region-strategy.eu/

Europa 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm