Asetus rahastojen yhteisista säänoksista
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303

Asetus Euroopan aluekehitysrahastosta
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1301

Asetus Euroopan alueellisesta yhteistyöstä
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1299

Asetus menojen tukikelpoisuudesta
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.138.01.0045.01.ENG

Asetus rahoitusosuuksista sekä tiedotus- ja viestintätoimenpiteistä
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.223.01.0007.01.ENG

Komission Asetus (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1433423702537&uri=CELEX:32013R1407

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 651/2014, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1456221145577&uri=CELEX:32014R0651

Asetus EU:n rakennerahastojen hallinnosta (Ruotsi)
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20141383-om-forv_sfs-2014-1383/?bet=2014:1383


Valintaperusteet versio 11.5.2016


Itämeri-strategia
http://www.regeringen.se/sb/d/12827
http://www.balticsea-region-strategy.eu/

Eurooppa 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/index_fi.htm