Hakukierrokset
Kahdeksas hakukierros on avoinna 1. Kesäkuuta- 6. Syyskuuta 2018 välisenä aikana.

Hakukierros 8

 • Hakuaika 1. kesäkuuta – 6.syyskuuta 2018
 • Kaikki toimintalinjat avoinna
 • Anottavia varoja
  – Tutkimus ja innovaatio: noin 580 000 EUR (EU-medel)
  – Yrittäjyys: noin 2,7 MEUR (EU-medel)
  – Kulttuuri ja ympäristö: noin 2,4 MEUR (EU-medel)
  – Yhteiset työmarkkinat: noin 1,2 MEUR (EU-medel)

Voitte ottaa yhteyttä Norjan hallinto-organisaation jos teillä on kysymyksiä Norjan IR-varoista.

 • Hakemusten priorisointi tapahtuu hallintokomiteoiden kokousten yhteydessä 12.-13. joulukuuta 2018
 • HUOM! Vahvistus vastinrahoituksesta on lähetettävä sihteeristölle viimeistään 21. marraskuuta 2018.

Vastinrahoitus vahvistetaan siten että tuensaaja lähettää päätöksen myönnetystä vastinrahoituksesta tai lomakkeen ”Vastinrahoitusta koskeva vakuutus” sekä ulkopuolisten rahoittajien että tuensaajien omasta osuudesta, siinä tapauksessa jos he itse rahoittavat osan omista kustannuksistaan. Dokumentit on lähetettävä sihteeristölle viimeistään 3 viikkoa ennen kun hanke käsitellään hallintokomitean kokouksessa, eli viimeistään 21. marraskuuta 2018.Hankkeet, joilla ei ole vahvistettua vastinrahoitusta viimeistään tähän päivämäärään mennessä, hylätään puuttellisen vastinrahoituksen vuoksi.

Hakukierros nro 9 suunnitellaan avattavaksi 14. joulukuuta- 28. helmikuuta 2019 välisenä aikana. Joulukuun puolessa välissä pidettävien kokousten jälkeen ilmoitetaan anottavien varojen määrä ja mitkä toimintalinjat ovat avoinna.  Tämän hakukierroksen hakemusten priorisointi tapahtuu hallintokomiteoiden kokousten yhteydessä toukokuussa 2019.

Mihin voit hakea tukea
Pohjoinen-ohjelman hankkeissa voi olla kyse monenlaisesta toiminnasta, esimerkiksi tutkimuksista, innovaatioista tai liiketoiminnan kehittämisestä. Hankkeiden suuntauksesta tai laajuudesta riippumatta kaikille hankkeille yhteistä on idea siitä, miten muutos saadaan aikaan. Kyse voi olla siitä, että jotakin puuttuu täysin, joku ongelma täytyy ratkaista tai jotakin tarvitsee kehittää.

Pohjoinen-ohjelmassa on tunnistettu neljä toimintalinjaa, joilla on suurimmat kehitysmahdollisuudet ja joilla voidaan hyödyntää rajat ylittävää yhteistyötä: Tutkimus ja innovaatiot, Yrittäjyys, Kulttuuri ja ympäristö ja Yhteiset työmarkkinat

Kuka voi hakea tukea?
Tukea hakevan tulee olla yksityinen tai julkinen organisaatio.Hankkeessa tulee olla yhteistyökumppanit vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta. Pohjoinen- ohjelmassa katsotaan hakijoiden eduksi, jos hankkeella on yhteistyökumppaneita kaikista ohjelma-alueen maista (Ruotsi, Suomi, Norja). Lisätietoa siitä kuinka hakemusprosessi toimii voitte lukea hankekäsikirjan jaksoista suunnitelkaa ja hakemus.  Hakemus tehdään ja lähetetään sähköisesti “Oma hakemus/Min ansökan”-palvelun välityksellä.

Norjalaiset yhteistyökumppanit, jotka hakevat rahoitusta valtion Interreg-varoista (IR-midler) tekevät hakemuksensa Tromssan maakunnan hakemusjärjestelmässä RF13.50

Rahoitus
EU-tuen osuus hankkeen rahoituksesta voi olla enintään 65 %, kun taas Norjan Interreg-tuen osuus voi olla 50 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Jotta hankkeelle myönnettäisiin ohjelman mukaista rahoitusta, on osa kustannuksista rahoitettava julkisen tai yksityisen vastinrahoituksen avulla. Vastinrahoitukseksi hyväksytään vain käteisvaroja.

Hankeidean kuvaus
Jos teillä on hankeidea josta haluatte keskustella voitte käyttää lomaketta Hankeidean kuvaus ja lähettää sen sihteeristölle kommentoitavaksi. Hankeideoita koskevia kommentteja annetaan jatkuvasti ja ne eivät liity hakemuskierroksiin. Huomioikaa että Hankeidean kuvaus- lomake ei vastaa muodollista hakemust.

Lisätietoa suunnittelusta ja tuen hakemisesta löytyy hankekäsikirjasta.

Käsittely- ja päätöksentekoprosessi
Kun EU:n rahoitusta ja mahdollista Norjan Interreg-rahoitusta koskeva hakemus on jätetty, se valmistellaan ao. sihteeristössä. Sen jälkeen Pohjoinen-ohjelman kaksi hallintokomiteaa priorisoi hankkeet pitämissään kokouksissa. Hallintokomiteoita on siis kaksi, toinen Pohjoinen osa-alueelle ja toinen Saamen osa-alueelle.

Hallintokomiteat selvittävät, onko hanke ohjelman tavoitteiden mukainen, ja priorisoivat hankkeet, joille EU-tukea ja vastaavasti Norjan IR-varoja myönnetään. Hallintokomiteat kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kun hallintokomiteat ovat suositelleet hankkeelle rahoitusta, hallintoviranomainen (Norrbottenin lääninhallitus) antaa laillisesti sitovan päätöksen EU-varoilla rahoituksesta. Tromssan maakunta antaa päätökset Norjan IR-varoilla rahoituksesta.

Hallintoviranomainen hylkää hakemukset jotka eivät täytä muotovaatimuksia, eli hakemuksia ei näin ollen käsitellä Ohjauskomiteassa. Hakija voi perua hakemuksensa käsittelyprosessin aikana.