Ansökningsomgång 4

Fjärde ansökningsomgången för Nordprogrammet är öppen mellan 1 april – 1 juni  2016 och är öppen för alla insatsområden. Ansökan ska ske elektroniskt via ”Min Ansökan

För mer information se Ansök

 

Interreg Nord prioriterar projekt som

– kan visa på behovet, dvs vilket problem som ska lösas

har god förankring bland de som berörs av projektet

har ett tydligt gränsöverskridande mervärde

– har ett balanserat partnerskap, dvs aktörer som bidrar med kompetens i den aktuella frågan

bidrar till bestående effekter efter projektidens slut

bidrar till programmets mål och resultat

 

Vi ser gärna fler ansökningar inom insatsområde 3, specifikt mål 4 – Offentliga sektorns kunskap och kompetens om grön tillväxt och resurseffektivitet, och inom insatsområde 4 – Gemensam arbetsmarknad.

 

I insatsområde 3, specifikt mål 4, söker vi och prioriterar projekt som:

  • Stärker det gränsregionala samarbetet inom resurseffektivitet och högre miljömedvetenhet bland kommunerna i Nordkalotten.
  • Arbetar med erfarenhetsutbyte, kunskapshöjande insatser eller andra liknande aktiviteter som bidrar till kommunernas resursomvandling mot grönare och resurseffektivare samhälle.

I insatsområde 4 söker vi och prioriterar projekt som:

  • Arbetar med matchning av arbetskraft för arbetsmarknadens behov, både inom den offentliga, privata och ideella sektorn. Aktiviteterna ska stötta de största rekryteringsbehoven i programområdet.
  • Tar initiativ för erfarenhetsutbyte och lärande för aktörer som arbetar med kompetensförsörjning. Aktiviteterna ska öka etableringsgraden för personer som står utanför arbetsmarknaden.
  • Tar initiativ för erfarenhetsutbyte mellan samiska företag, organisationer och institutioner som bidrar till kompetensutveckling. Aktiviteterna ska skapa fler arbetstillfällen inom samiska näringar.

 

Ta gärna kontakt med handläggarna för tips och råd när ni ska göra en ansökan. Nordprogrammet kommer att ha sin årliga konferens i Uleåborg den 12 maj, där har du möjlighet att få mer information om programmet och dess möjligheter. Ett informationsseminarium kommer också att hållas i Karasjokk den 14 april, hos norska Sametinget. Mer info om dessa aktiviteter kan du läsa på webben.