Regler och förordningar
Förordning 1303/2013 – gemensamma regler för flera fonder
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj

Förordning 1301/2013 – Europeiska regionala utvecklingsfonden
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1301/oj

Förordning 1299/2013 – Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg)
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1299/oj

Förordning 481/2014 – stödberättigande utgifter
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2014/481/oj

Förordning 821/2014 – informations- och kommunikationsåtgärder mm.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2014/821/oj

Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20141383-om-forv_sfs-2014-1383/?bet=2014:1383

Förordning 1407/2013 – de minimis
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407/oj

Förordning 651/2014 – gruppundantag
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj


Urvalskriterier
Urvalskriterier version 2016-05-11


Östersjöstrategin
http://www.regeringen.se/sb/d/12827
http://www.balticsea-region-strategy.eu/

Europa 2020
http://ec.europa.eu/europe2020/index_sv.htm