Hur länge ska material som rör projektet arkiveras?
Handlingar och uppgifter ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då projektet avslutades eller längre om nationella regler medför detta. Förvaltande myndighet informerar stödmottagaren om detta villkor i beslut om stöd. Dokument och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation och annan projektdokumentation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska förvaras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.