Kan jag överlåta mitt användarkonto i Min Ansökan?
Kontakta teknisk support på www.minansokan.se

Kan flera personer vara inloggade samtidigt i Min Ansökan?
Om det gäller Ansökan om stöd (alltså ansökan om ett nytt projekt) så är det bara ett användarkonto som kan logga in i den ansökan. Om sökande vill att medsökande också ska skriva direkt i Min Ansökan så måste den dela med sig av användarkontonamnet och lösenordet.

Om det gäller Ansökan om utbetalning på ett beviljat projekt så kan olika användarkonton logga in.

OBS! Om flera är inloggade samtidigt och inte vet att någon annan är inne i samma ansökan så kan det bli problem när någon trycker på ”spara”. Den som trycker senast ”skriver över” det som den andra har skrivit in.

Kan vi ändra insatsområde i en påbörjad ansökan? Ja.

Går det att ansöka från flera insatsområden i samma ansökan?
Nej, då det är olika mål för varje insatsområde går det inte att ansöka från flera insatsområden i samma ansökan.

Går det att skriva ut en tom ansökan?
Ja, kom ihåg att ange investeringsprioritet i Min ansökan för att få med alla sidor. På programmets hemsida finns exempel på Min ansökan och Søknadsmal.

På vilket språk ska ansökan och EU-medel lämnas in?
Ansökan lämnas in på finska eller svenska när det gäller EU-medel.

Är det möjligt att använda ett engelskt projektnamn?
Ja, oavsett vilket språk projektnamnet är på tänk på att det ska vara ett kort namn.

Hur mycket går det att skriva i varje textfält i Min ansökan?
Antal tecken är 4 000 stycken.

Till vilken kurs ska ansökan lämnas in?
Budgeten ska vara i euro för alla parter. Svenska stödmottagare kan använda den månadskurs som gäller den månad som ansökan lämnas in. För norska sökande har programmet fastlagt en fast kurs till 8,20.

Kan en norsk part vara sökande av EU-stöd?
Nej, norska parter kan inte vara stödmottagare avseende EU-stödet. Däremot kan de vara samordnande projektledare och ha hand om projektets genomförande, men det måste fortfarande finnas en samordnande stödmottagare i Sverige eller Finland som kan motta EU-stödet.

Behöver norska stödmottagare skicka in en egen ansökan?
De norska sökande ska skicka in en egen ansökan till norska IR-midler via www.regionalforvaltning.no men i EU-ansökan (Min ansökan) ska ni beskriva den norska partners roll i projektets genomförande och bifoga den norska ansökan.

Vad är arbetsställenummer?
CFAR-nummer är ett arbetsställes åttasiffriga identitet som tilldelas svenska organisationer av Statistiska Centralbyråns företagsregister (mer information finns på scb.se). Finska stödmottagare och de fåtal svenska organisationer som ännu inte har tilldelats ett CFAR-nummer ska ange 1818-1818 för att komma vidare med ansökan.

Vad ska framgå av tid och aktivitetsplanen?
Under denna flik lägger ni in uppgifter kring projektets aktiviteter. Ange start- och slutdatum, kostnad samt en beskrivning av aktiviteten. Under varje huvudaktivitet är det möjligt att lägga till delaktiviteter. De aktiviteter som ni genomför i projektet ska leda till att projektet når sina mål. Det är därför viktigt att ni som sökande beskriver aktiviteterna på ett så tydligt och omfattande sätt som möjligt. Ni ska t.ex. ange vem som är ansvarig för respektive aktivitet och hur de olika parterna samverkar med varandra utifrån de aktiviteter som ni har angett. Tänk på att aktiviteterna kan ha olika tidsperspektiv. Någon aktivitet kanske ska genomföras under ett par månader medan andra aktiviteter ska pågå under ett eller två år.

Aktiviteterna ”projektledning” och ”kommunikation” är obligatoriska.  Aktiviteten projektledning kan bestå av information kring projektets struktur och organisation, styrning, ansvarsfördelning och roller. Under aktiviteten projektledning bör ni också lägga upp en delaktivitet som heter ”slutrapportering”. Det innebär att ni i tidsplaneringen måste tänka på att avsätta tid till detta. Med aktiviteten kommunikation menas att ni ska ange hur ni inom projektet har tänkt kommunicera med omvärlden och vilka verktyg, metoder och kanaler ni ska använda er av.

Vems aktiviteter ska beskrivas i tids- och aktivitetsplanen i ansökan om stöd?
Både EU-partners och Norska partners aktiviteter ska beskrivas så att handläggaren som läser er ansökan får en helhetsbild av projektets genomförande.

Vi har väldigt många ”work-packages” och långa beskrivningar – texterna ryms inte i fälten för aktivitetsbeskrivning. Kan vi skicka in bilagor med beskrivningarna?
Sammanfatta beskrivningarna så att de får plats (det finns plats för 4000 tecken). Om ni ändå tycker att det behövs mer text så kan ni bifoga filer med fördjupade beskrivningar.

Måste vi skicka in momsintyg för alla partners?
Momsintyg krävs för alla partners som inte får dra av moms i momsdeklarationer för projektet. Alltså – om moms blir en slutlig kostnad och ska belasta projektet så krävs ett intyg från skattemyndighet för den partnern. 

Hur stora kan bilagorna som man skickar in via Min Ansökan vara?
Bilagornas totala storlek i Min ansökan får inte överskrida 100 Mb, (enskilda dokument max 20 Mb). Det kan betyda att ni som sökande måste skicka in vissa bilagor med e-post till någon av beredningshandläggarna på det gemensamma sekretariatet.

Kan vi skicka in kompletterande uppgifter via Min ansökan efter att vi skickat in ansökan?
Ni kan maila in kompletteringar till oss så att vi kan lägga in dem via vårt handläggarsystem. I dagsläget finns ingen funktion färdigbyggd för att kunna komplettera uppgifter i en inskickad ansökan direkt i Min Ansökan.

När räknas Min ansökan som inskickad?
När den elektroniskt har skickats in via Min ansökan.

Hur signerar jag en ansökan om jag använder ett användarkonto? 
Då du skickat ansökan kommer statusen ändras till Skickad och du ska då öppna länken Signera manuellt för att kunna skriva ut ett missiv. Missivet för ansökan om stöd kan även nås senare från vyn ”Mina ansökningar” till höger om den aktuella ansökan. Om du använt e-legitimation vid inloggning finns inte denna möjlighet. Gäller det ansökan om utbetalning finns en länk i vänstermenyn (inne i vyn ”ansökan om utbetalning”) som heter ”ladda ned missiv” som du använder för att kunna skriva ut ett missiv. Dokumentet ska signeras och skickas med e-post till interregnord.norrbotten@lansstyrelsen.se.

När och vart ska vi skicka in missivet med underskrift?
Senast två veckor efter att ansökan har skickats in ska det undertecknade missivet skickas in som skannad kopia via e-post till Förvaltande myndighet, interregnord.norrbotten@lansstyrelsen.se. Detta gäller både vid ansökan om stöd och vid ansökan om utbetalning.

www.minansokan.se finns också frågor och svar (dock bara på svenska i dagsläget).

Uppdaterade texter 2020-05-27