Vem kan medfinansiera ett projekt?
Ett exempel på godkänd medfinansiering är en extern finansiär som betalar in kontanta medel till projektet. Ett annat exempel på medfinansiering i ett projekt är att en part i projektet står för en del av sina egna kostnader som denne har i projektet. De egna kostnaderna kan exempelvis motsvara en del av lönekostnaden eller en resekostnad som projektparten har inom projektet. Summan på dessa kostnader kan då ses som kontanta medel och ska tas upp som en medfinansiering.

Om medfinansieringen ska räknas som en offentlig eller en privat medfinansiering har att göra med om finansiären (den externa finansiären eller parten i projektet) är en offentlig eller en privat organisation. Om finansiären är en offentlig organisation räknas medfinansieringen som en offentlig medfinansiering men om finansiären istället är en privat organisation räknas det som en privat medfinansiering.

Observera att ni måste ansöka om medfinansiering hos tilltänkt extern medfinansiär och att detta måste göras i god tid.

När kan man starta projektet?
Från den dagen ni skickat in ansökan, dock är det på egen risk. För övrigt det datum som framgår i beslut.

Är det möjligt att ansöka om förstudie?
Det är inte möjligt att skicka in förstudieansökningar till Nord-programmet från och med 1 oktober 2019. Stängt för förstudie-ansökningar och Information om ansökningsomgång 12

När kan ett projektbeslut väntas?
Styrkommittéerna prioriterar projekten ca 12 veckor efter att ansökningstillfället stängt. Projektbesluten gällande EU-medel skickas därefter till stödmottagare så snart som möjligt.

När behöver medfinansieringen vara klar?
Ni måste kunna styrka medfinansieringen med ett intyg eller liknande bekräftelse senast tre veckor före projektet ska tas upp i respektive styrkommitté. I samband med att ni ansöker om EU-stöd från Nordprogrammet ska ni bifoga en kopia på ansökt medfinansiering.

Vad menas med 20% område?
Enligt artikel 20 i ETC-förordningen nr 1299/2013 kan maximalt 20% av den totala budgeten för programmet användas för att genomföra hela eller delar av insatser utanför det geografiska programområdet. En förutsättning är att insatsen gynnar programgeografin/programområdet.