Kuukauden hanke – ON-SITE

ON-SITE hankkeen painopiste on haja-asutuksen jätevesijärjestelmät ja heidän hallinta, puhdistusteho, resurssien kierrätys, ympäristön kontaminaatioriski ja innovatiiviset ratkaisut prosessien optimointiin. Hankkeen partnerit on Water, Energy and Environmental Engineering, University of Oulu (UO), Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet (LTU) och Freshwater Centre and Centre for Sustainable Consumption and Production, Finnish Environment Institute (SYKE).


Yksi projektin seurannassa mukana olevista jätevesijärjestelmistä, Kuva: Juho Kinnunen

ON-SITE hankkeen tavoitteena on tuoda tarvittavaa lisätietota kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien toimivuudesta ja ympäristöön päätyvien aineiden riskeistä. Aiemmissa tutkimuksissa jätevesijärjestelmien puhdistustehoista on saatu vaihtelevia tuloksia. Kattavasti moniulotteisen arvioinnin avulla hanke lisää tietoa järjestelmien puhdistustehosta ja vaikutuksista samalla kehittäen alan asiantuntijaklusteria (rajat ylittävän yhteistyön tukemana) jätevesien käsittelyssä, ympäristömonitoroinnissa ja vaikutusten arvioinnissa pohjoisilla alueilla.

Lisäksi hanke tarjoaa ratkaisuja kiertotalouden tukemiseen tutkimalla haja-asutuksen jäteveden käsittelyn ravinteiden kierrättämisen vaihtoehtoja pohjoisilla alueilla. ON-SITE hankkeen yksi osa-alueista tarkastelee myös periaatteita, joilla haja-asutuksen jätevesijärjestelmiä hallitaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Alustavien tulosten perusteella useiden ympäristön suojelun ja jätevesien sääntelyn yhteneväisyyksien lisäksi mailla on myös merkittäviä eroja: miten lakeja sovelletaan, millaisen roolin ja odotukset kohdistuvat eri viranomaisiin sekä kuinka vastuut jakautuvat eri toimijoiden välillä. Lisäksi viime aikoina jätevesien orgaaniset haitta-aineet (lääkeaineet jne.) esiintyvyydestä ja merkityksestä lisääntyneen tiedon myötä hankkeessa testataan ja kehitetään bioprosesseja ja -metodeja mikrosaasteiden poiston tehostamiseen.

Koekohde: Vähäjärvi, Kokkola, Suomi
Maaperänäytteenottoa ja pohjaveden seurantaputken asennusta (yhteistössä UO ja LTU), Kuvat: Juho KinnunenWebsite: https://www.oulu.fi/water/on-site

Research Gate: https://www.researchgate.net/project/ON-SITE-Small-scale-wastewater-treatment-systems-governance-efficiency-resources-recovery-environment-contamination-risks-and-innovative-solutions-for-processes-optimization