Kuukauden hanke – Saumaton Perämeri SEAmBOTH

Perämeri Torniojoelta Hailuotoon edustaa Itämeren pohjoisinta kolkkaa. Perämeri jakautuu Suomen ja Ruotsin kesken, ja vaikka mm. merialuesuunnittelun pitäisi perustua EU:n direktiiviin ja yhteiseen näkemykseen merialueen hoidosta ja käytöstä, tällä hetkellä yhteistyötä maiden välillä on vähän. Molempien maiden ympäristöviranomaisilla on käytössään vain oman maansa vedenalaisluonnon tiedot, eikä yhteisiä laji- tai luontotyyppikarttoja ole. Luontotyypit myös määritellään eri maissa hieman eri tavoin, eikä vedenalaista luontoa ole arvotettu viranomaisille helposti käytettävään muotoon. Vedenalaistietoa on myös kerätty erilaisin menetelmin.

 

SEAmBOTH -hankkeen tarkoituksena on luoda yhteinen meriasiantuntijoiden verkosto pohjoiselle Perämerelle, yhtenäistää vedenalaisen luonnon kartoituksen menetelmät ja luontotyyppien määritelmät, kartoittaa hankealueen vedenalaisluonto ja saattaa se saumattomasti kartalle niin laji- kuin luontotyyppikarttoinakin, ihmispaineita ja mallinnusta unohtamatta. Hankkeen tarkoituksena on saavuttaa tilanne, jossa pohjoisen Perämeren vedenalaista luontoa pystytään hoitamaan yhdessä todelliseen ja saumattomaan tietoon perustuen.

 

Hankkeessa on kahden maastokauden aikana kerätty geologista, batymetristä, biologista, kaukokartoitus- ja vesikemiatietoa Ruotsista ja Suomesta. Samalla olemassa olevat vastaavat tiedot ja ympäristömuuttujatiedot on koottu yhteen ja yhdistetty saumattomiksi kartoiksi. Tietokannoista on kerätty ja ilmakuvista visualisoitu ihmispaineita, joita hankealueelta löytyy paljon. Hanke on myös panostanut ympäristökasvatukseen ja -valistukseen ja kertonut niin paikallisille mökkiläisille ja veneilijöille kuin kummankin maan tiedeyhteisöllekin sekä hankkeesta että pohjoisen Perämeren ainutlaatuisesta vedenalaisesta luonnosta. Hankkeessa on myös pyritty arvottamaan luontoa sellaiseen muotoon, että ympäristö- ja lupaviranomaisten ja päättäjien on helpompi ymmärtää koko vedenalaisesta luonnosta kerättävää tietotulvaa ja tekemään valmiiden karttojen avulla todelliseen tietoon perustuvia päätöksiä. Kaikki laji-, luontotyyppi- ja muut kartat laaditaan saumattomasti koko hankealueen kattaviksi niin että maiden välinen raja katoaa – vesi ei tunnetusti tunne rajoja.

 

Tuensaajat: Metsähallitus, Länsstyrelsen i

Norrbottens län, SYKE, GTK , SGU, ELYkeskus

Hankeaika: 2017-2020

Hankkeen budjetti: 2 912 718 EUR

Myönnetty EU-varat: 1 893 268 EUR

Myönnetty IR-varat:

Julkinen rahoitus: 1 019 450 EUR

Yksityinen rahoitus:

 

METSÄHALLITUS – Ville Savilampi

 

METSÄHALLITUS-Suvi Saarnio

 

METSÄHALLITUS- Suvi Saarnio