Kuukauden hanke – Tana River

Hankkeen tavoitteena on yhdistää Norjan ja Suomen ympäristötietous Tenojoen vesistöalueesta ja hyödyntää sitä luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Tämä on ympäristöviranomaisten, tutkimuslaitosten, kuntien ja kalastusorganisaatioden yhteisprojekti.

 

Koottiin aineisto lohenpoikasten esiintymisestä ja tiheyksistä Tenon vesistön sivujoissa Suomen ja Norjan puolella. Yhteisen kalatietokannan suunnittelu on menossa.

 

Jatketiin tierumpujen kartoitusta ja vaellusesteiden poistoa Tenon sivujoista. Sekä rumpujen tarkastus, että sähkökalastus osoittivat, että suuri osa aikaisemmin kunnostetuista kohteista eivät ole vaellusesteitä: kaloja on tien yläpuolisella alueella. Lismmajohka ja Vuohppejohka –kohteet kunnostetaan syksyllä 2019.

 

Norjan ja Suomen ympäristöviranomaiset ovat kehittäneet Tenon vesistöalueen yhteisen seurantaohjelman. Tiedot Tenon vedenlaadusta esitetään Suomalais-Norjalaisen rajavesistökomission verkkosivustolla.

 

Kunnat ja ympäristöviranomaiset ovat vaihtaneet tietojaan uhanalaisista lajeista ja suojeltavista elinympäristöistä. Maastokartoituksissa on löytynyt useita uusia perinnebiotooppikohteita. Alueet ovat vanhoja niittyjä tai laidunmaita, jotka säilyvät vain aktiivisten hoitotoimien, niiton tai laidunnuksen kautta.

 

Vaikka kysymys on samasta joesta, lainsäädännöt ja luonnonvarojen hoitojärjestelyt eroavat Suomen ja Norjan välillä. Hankkeessa kehitetään yhteisiä hallintojärjestelmiä, joiden avulla säilytetään tasapaino luonnon hyödyntämisen ja suojelun välillä.

 

Tuensaajat: Lapin ELY-keskus, LUKE,
Tana Kommune, Fylkesmannen i
Finnmark, Karasjok kommune, TF
Hankeaika: 2017-2019
Hankkeen budjetti: 902 059 EUR
Myönnetty EU-varat: 276 320 EUR
Myönnetty IR-varat: 235 000 EUR
Julkinen rahoitus: 374 641 EUR
Yksityinen rahoitus: 16 098 EUR

 

Kuva: YHA kuvapankki/Tapio Heikkilä.