Norska IR-midler call 10. føring på norsk side

Det er begrenset med midler igjen til fordeling på norsk side i programmet sammenliknet med EU siden som har fått tilført 14 mill. Euro i ekstra midler. Derfor er det nødvendig med følgende føringer i call 10 på norsk side:

 

Når det gjelder norske Interreg midler så er alle innsatsområder innen delområdet Sápmi åpnet. For delområdet Nord er innsatsområdene Forskning og innovasjon samt Kultur og miljø åpnet. I call 11 vil alle innsatsområder være åpen. Prioriteringer av søknader til call 10 vil skje i styringskomiteens møte i oktober 2019.

 

Programmets delområde Nord: Dersom prosjektet har partnere fra kun ett fylke kan det søkes inntil kr 1 200 000 i norske IR-midler (ca 146 300 €). Denne begrensningen gjelder ikke for prosjekt som omhandler hele geografien i Finnmark, Troms og Nordland.

 

Programmets delområde Sápmi: Dersom prosjektet har partnere fra kun ett språkområde (eks lulesamisk område, sørsamisk område, nordsamisk område) kan det søkes inntil kr 700 000 i norske IR-midler (ca 85 000 €). Denne begrensningen gjelder ikke for prosjekt som omhandler hele Sápmi.

 

Fristen for å søke om norske Interreg midler følger de samme som for EU-partnere. Videre gjelder samme frist for å søke om regional medfinansiering. Ved søknad om Interreg midler skal det samtidig dokumenteres om at det er søkt om regional medfinansiering fra andre finansieringsordninger, som f.eks. fylkeskommunen.

 

For forskningsprosjekter presiseres det at PHD og Post Doc. kostnader kan maksimalt utgjøre 30 % i et prosjekt og Interreg kan kun finansiere 50 % av disse. I utviklingsprosjekter ligger følgende satser på personalkostnader: Timepris: Inntil 650 kroner pr. time inkl. overhead.

 

For mer info om søknadsprosessen på norsk side finnes her.