Ohjelma-alueen rikas kulttuuri ja luonnonrikkaudet ovat tärkeitä alueen yhteenkuuluvuudelle ja vetovoimalle ja resurssi, jota alueella voidaan yhteisesti hyödyntää alueen kehittämisessä ja profiloimisessa. Kulttuuri on tärkeä myös siksi, että se antaa virikkeitä ihmisten luovuudelle ja vahvistaa paikallista ja alueellista yhteishenkeä. Yhtä tärkeää kuin alueellisen kielellisen, perinteellisen ja kulttuuriperinnöllisen yhteenkuuluvuuden välittäminen ja elävöittäminen on edellytysten luominen yhteisen kulttuuriperinnön kehittämiselle tulevaisuudessa.

Ohjelma-alueelle on myös tunnusomaista suuret luonnonvarat ja maasto, jossa on erilaisia luonnonympäristöjä ja runsas kala- ja eläinmaailma sekä omalaatuinen kasvisto ja eläimistö. Luonto ja sen moninaisuus tarjoavat alueen asukkaille ja alueella vierailijoille ainutlaatuisia mahdollisuuksia nauttia luonnonelämyksistä ja luontoon liittyvistä aktiviteeteista. Ohjelma-alueen luonnonympäristöt ovat nykyisin suhteellisen hyvässä kunnossa, mutta on tärkeää, että nämä kyetään säilyttämään, kun yleinen suuntaus kääntyy negatiiviseen suuntaan.

Raaka-aineiden ja energianlähteiden lisääntynyt hyödyntäminen saattaa myös vaarantaa alueen erityisten ympäristö- ja ilmasto-olosuhteiden säilyvyyden. Ohjelma-alue sijaitsee pohjoisella alueella, jolle on ominaista talvinen pimeys ja kylmä ilmasto. Siksi energiankulutus on suurta alueen yhteisöissä. Mutta myös taloudellinen kehitys kasvattaa usein energiankulutusta ja ympäristökuormitusta. Siksi vihreät yhteiskuntatoiminnot ovat tärkeitä vihreän kasvun toteutumiselle. Monet eurooppalaiset kehitystä kartoittavat tutkimukset eivät sovellu pohjoisille alueille, koska ne eivät vastaa alueen ilmastohaasteisiin ja monia resursseja tehokkaasti hyödyntäviä ja ympäristöä säästävien ratkaisuja tarvitsee kehittää raja-alueiden välisen yhteistyön avulla.

Priorisoimalla alueen kulttuuria ja ympäristöä ohjelma-alueen resurssien käyttö voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja tuottaa lisäarvoa niin, että useammalla ihmisellä on mahdollisuus päästä osalliseksi alueen rikkaasta kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä; pyrkimällä yhteisesti lisäämään saamen kielen käyttöä; säilyttämällä ja kunnostamalla alueen luonnonalueet; sekä kehittämällä yhteisiä ratkaisuja vihreälle kasvulle ja resurssitehokkuudelle.