Gränsöverskridande framgångar – med stöd av Interreg Nord

Förvaltande myndighet för Interreg Nord har tagit fram en genomförande-/årsrapport för år 2019. Programmet fortskrider i enlighet med de uppsatta målen och intentionerna och kan visa på framgångsrika resultat som stärker programområdets konkurrenskraft och attraktivitet.

Bild Nordiska fjällkor- kulturarv och genetiska resurser

I årsrapporten nedan kan du om läsa programmets resultat. Programmet har till och med den sista december 2019 allokerat totalt 48,3 MEUR EU-medel och 8,09 MEUR norska IR-medel till projekt.


Detta har exempelvis resulterat i:

  • 19 olika projekt har arbetat för att aktörerna inom innovationssystemet ska stärka sin förmåga att agera på den europeiska forskningsarenan. Projekten har lämnat in 12 ansökningar till något av callen i Horisont 2020.
  • 230 stycken små och medelstora företag har deltagit i gränsöverskridande forskningsprojekt.
  • 2037 personer har deltagit i affärsutvecklande insatser av projekt inom insatsområdet entreprenörskap.
  • 10 556 personer har deltagit i aktiviteter som främjat användningen av det samiska språket.
  • 2 303 565 hektar har infattats av åtgärder för en förbättrad bevarandestatus av livsmiljöer.
  • 2 056 personer har deltagit i gränsöverskridande rörlighetsinitiativ. Vilket har bidragit till att förbättra förutsättningarna för ökad gränsöverskridande rörlighet inom arbetsmarknaden.

Årsrapporten 2019

Sammanfattning för allmänheten 2019