INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Med anledning av att projekt kan drabbas av inställda resor och inställda evenemang på grund av Covid19 vill förvaltande myndighet och norsk förvaltande organisation informera stödmottagare om följande:

Under nu rådande extraordinära omständigheter är det sannolikt att projekt med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster. Nordprogrammet har för avsikt att godkänna dessa kostnader om de bedöms som skäliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. Stödmottagare uppmanas dock att begränsa kostnaderna och agera med omdöme. Grundläggande krav för att en kostnad ska vara stödberättigande i ett projekt är att den har uppkommit för att genomföra projektet och att den är skälig.

Om avbokningar eller inställda evenemang påverkar projektet i den grad att det riskerar att inte kunna nå sina mål, ta kontakt med er handläggare.

INFORMASJON TIL NORSKE PROSJEKTPARTNERE
Endringer i prosjektene skal meldes inn til det norske sekretariatet. Dette gjelder for eksempel
• forsinkelser
• endringer i gjennomføringen
• endringer i budsjett
Når slike meldinger/søknader kommer inn, vil de bli vurdert fortløpende.