Månadens projekt

Tornedalens sommarsik (1.12.2015 – 30.11.2018)

Tornedalens sommarsik är ett projekt med två delar, varav det ena ingår i område Kulturarv och det andra i område Naturmiljö. Projektens mål är:

  • att öka kännedom om Tornedalens unika traditionella fiskekultur och att bidra till att dess attraktivitet ökar hos områdets fiskare, företagare, invånare, turister och framförallt ungdomar.
  • att skapa förutsättningar till en hållbar vård av vandringssiksbestånden.

Bakom projektets tillkomst ligger bl. a. fiskesamfälligheternas oro över vandringssikens allt mer sena vandring till älven och dess minskade storlek.

 

Hittills har man uppnått en del bra resultat på olika delområden. Åtgärderna har medfört att deltagarna bl.a. fått nya infallsvinklar och mer resurser till genomförandet.

 

Skolungdomarnas kunskaper om traditionell fiskekultur och sikens biologi har utökats. Eleverna har besökt fiskemuseet och bekantat sig med kulturmiljön vid Kukkolaforsen, och såväl fiskarna som projektpersonalen och forskarna har besökt skolor. Under lektioner har eleverna skrivit dikter, gjort animationer, pjäser och andra konstverk kring siken. Vi producerar material som även efter projektets slut kan användas som stöd för undervisningen och som underlag för att öka kännedomen om siken. Utövare av traditionellt fiske samt forskare har intervjuats och filmats, och en del av materialet har redan publicerats.

 

På håvtillverkningskurser har fiskare från båda sidor av älven fått fördjupa sig i konsten att tillverka håv på ett traditionellt sätt. Tornedalens sommarsik, tillsammans med olika samarbetspartners, har fungerat som medarrangör och katalysator för både stora och mindre evenemang. Kunskap om sik, traditioner och biologi har spridits i årliga sikgalor och under flera andra tillställningar. Nästa sikgala kommer att vara ännu mer internationell: På hösten kommer ”Lippo 2018” att samla ihop deltagare från så avlägsna länder och platser som Grönland, USA, Japan och Sibirien samt från olika delar av Europa. Två veckors utställning ”Siken och Meänmaa” pågår samtidigt vid Tornedalens museum.

 

Uppdateringsplanen för utställningen vid Tornedalens fiskemuseum  utmynnade i en invigning av den nya utställningen 1.7.2017. Även en gränsöverskridande naturcentrumplan kommer att tas fram under 2018.

 

Sommarsiken var medsökande när Torneälvens forsfiskekultur ansökte om att komma med i förteckningen över levande traditioner i Finland. Listan publicerades i slutet av 2017. På samma sätt fortsätter arbetet nu på den svenska sidan.

 

Inom forskningsdelen har vandringssik märkts med bl.a. T-ankarmärken och radiosändare. Genom återlämnande av märken och radiopejling har sikarnas rörelser i älven och vandring till havet kunnat följas, samtidigt som man fått veta en del om möjliga lekplatser. Genom sonar scanning kan man ta reda på vilka slags bottnar är att föredra när det gäller att få rommen att utvecklas bra i Torneälven. Naturlig yngelproduktion har uppskattats med bl.a. alizarinfärgning. Genom att jämföra otoliter har man kunnat se att de små sikarna utvecklats längst inne i Bottenviken, medan de större födovandrat längre ut i havet. Forskningen fortsätter till och med hösten 2018, då forskningsrapporten kommer att presenteras.

www.kesasiika.wordpress.com / www.sommarsik.wordpress.com

www.facebook.com/kesasiika

 

Tornedalens sommarsik- Kultur och Kulturarv
Samordnande stödmottagare:
Lapin ammattikorkeakoulu

Övriga stödmottagare:
Haparanda stad
Tornion kaupunki

Projekttid: 2015-2018

Projektbudget: 850 716  EUR

Beviljade EU-medel: 552 314 EUR

Offentlig medfin: 223 213 EUR

Privat medfin: 75 189 EUR

 

Tornedalens sommarsik- natur
Samordnande stödmottagare:
Lapin ammattikorkeakoulu

Övriga stödmottagare:

Luonnonvarakeskus

Länsstyrelsen i Norrbotten

Tornedalens folkhögskola

Projekttid: 2015-2018

Projektbudget: 462 258 EUR

Beviljade EU-medel: 300 468 EUR

Offentlig medfin: 157 800 EUR

Privat medfin: 3 990 EUR

 

 

Foto:Jarno Niskala

 

 

Foto:Jarno Niskala

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:Rollfoto