Månadens projekt – Arctic 5G Test Network

Arctic 5G Test Network är ett Interreg Nord-projekt med målet att stärka företagens kommersialiseringskapacitet för 5G-baserade innovationer.

Projektet syftar till att koppla samman 5G-testnätverken i Uleåborg, Finland och Luleå, Sverige genom att ansluta dem och skapa ett aktivt samarbete och en arktisk nod inom 5G genom samarbete mellan universitet, stora IKT-företag och små och medelstora företag. Detta möjliggör gränsöverskridande testning och ökar den totala testmöjligheten i 5G-nätverk. Förutom vetenskapliga experiment planeras branschen också dra nytta av den förbättrade testmiljön.

Forskningen i projektet täcker följande områden: 

  • Nyckelteknologier för 5G i glest befolkade områden
  • Multi-Access Edge Computing för förbättrad 5G-funktionalitet i glest befolkade områden
  • Innovativa 5G-applikationer
  • 5G-applikationer för gränsöverskridande transporter 
  • Anslutna 5G-tjänster för hälso- och sjukvård resp. uppkopplade autonoma fordon.

Resultat som hittills uppnåtts är stärkt gränsöverskridande samarbete och att SMF-företag deltar i projektet för att hitta innovativa 5G-lösningar. Det har hållits en workshop om 5G-testmöjligheter mot företag och en enkät har genomförts rörande arktisk uppkoppling (undersökningen kan fortfarande besvaras på http://www.arctic5g.eu/questionnaire-44007610). Resultatet av denna kommer att tillgängliggöras för beslutsfattare och övriga intressenter samt publiceras i vetenskapliga artiklar.

Läs mer