Månadens projekt – Beavnardahke

SYNLIGGÖR SYDSAMISKA KULTURMINNEN

Det sydsamiska kulturarvet dokumenteras av bland annat Gaaltije – Sydsamiskt kulturcenter i Staare (Östersund) och Saemien Sijte – sörsamisk museum og kultursenter i Snåase (Snåsa). Materialet finns i form av berättelser, i arkiv och i kulturminnen i naturen. En stor del av kunskaperna finns insamlade genom samarbeten och tidigare Interreg-projekt, och utgivet i böcker och kunskapsbroschyrer. En viktig utgångspunkt i arbetet är att saemieh, samer, skriver den egna historien.

Invigning Hucksjöåsen. Foto AK Solsten


Genom Interreg-projektet Beavnardahke (sydsamiska, utkiksplats) synliggörs och struktureras sydsamiska kulturminnen digitalt, för att i nästa steg skapa möjligheter till affärsutveckling. Det finns efterfrågan på samiska besöksmål från de besökare som kommer till Jämtland/Härjedalen och Tröndelag. Synliggörandet av kulturminnen kan stimulera efterfrågan på nya produkter och tjänster för befintliga och nya företag, i första hand för samiska företagare och entreprenörer.

På sajten Baalka (stig) som utvecklats genom projektet och lanseras i början av november synliggörs samisk kultur, liv och historia för allmänheten genom sydsamiska kulturmiljöer, berättelser och spår i naturen. I databasen med samma namn lagras och struktureras materialet för långsiktig förvaltning av sydsamiskt kulturarv.

Bölarenen. Foto Erik Norberg

Bakom Interreg-projektet står Gaaltije på svensk sida och Saemien Sijte på norsk sida, båda inom sydsamiskt område och med lång erfarenhet av dokumentation, kunskapsinhämtning och samarbete. Området delar historia, materiellt och immateriellt kulturarv och är ett gemensamt kulturlandskap med starka företagsnätverk och samiska familjer boende på båda sidor om gränsen. Ur samiskt perspektiv är det ett och samma område med liknande behov och förutsättningar där samarbetet över gränsen är naturlig. För projektet innebär det att vi tillsammans lyfter fram området, optimerar resurser genom att tillgängliggöra kunskaper och nätverk för varandra, når en större kritisk massa och skapar större kännedom om vad som sker i det sydsamiska området, samt skapar organisatoriska fördelar genom resurseffektivering.

www.gaaltije.se

Facebook: @gaaltije

Instagram: @beavnardahke

www.baalka.se lanseras i början av november

www.saemiensijte.no

Facebook: @saemiensijte

www.baalka.no lanseras i början av november