Månadens projekt – EMRA, Environmental planning, Measures and Actions in Regulated water systems

Kunskapsutbyte och fysiska åtgärder ska gynna biologisk mångfald i Luleälven och Kemiälven.

Pärlälven, ett oreglerat vattendrag som rinner in i Lilla Luleälv som är reglerat.
Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Storskalig vattenkraftsutbyggnad och tidigare timmerflottning påverkar idag livsmiljöerna för fisk och växtlighet i många älvsystem i Sverige och Finland. Genom sitt gränsöverskridande samarbete skapar projektet EMRA en bred kunskapsbas kring hur vi återställer en vattenmiljö så att den gynnar djur- och växtliv i våra vattendrag.

Dan Ojanlatva har skickat upp en drönare för att ta bilder över älven
Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Interreg Nord-projektet EMRA arbetar med kunskapsutbyte och återställning av livsmiljöer i Lule och Kemi älvar. Det syftar dels till kunskapsutbyte, som t.ex. metoder för att återställa miljöer i vattendrag som påverkats av vattenreglering. Projektet samlar också in ny kunskap om fisken i Lule och Kemi älvar. Slutligen genomförs fysiska åtgärder för att avlägsna vandringshinder och förbättra livsmiljön för vattenlevande djur och växter. I projektet medverkar ELY-Keskus, Kemijoki OY, Metsähallitus, Luonnonvarakeskus (LUKE), Länsstyrelsen i Norrbottens län och Vattenfall Vattenkraft AB. Arbetet kommer pågå till och med juli 2022.

Genom det svensk-finska samarbetet kan projektet jämföra genetisk information från fiskar i ett svenskt och ett finskt vattendrag som är reglerat på grund av vattenkraftsutbyggnad. Syftet är att undersöka om det förekommer inavel i fiskbestånden eller ej. Resultatet ska sedan jämföras med genetiska fiskdata från två oreglerade älvar. I sommar har Länsstyrelsen fiskat harr och öring för den planerade studien. Under hösten har LUKE och Metsähallitus samlat in öring på den finska sidan.

Öring
Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vattenfall Vattenkraft AB har tidigare märkt fisk i Luleälven. I sommar har de därför kunnat kartlägga fiskens lekområden och livsmiljöer genom pejling. Samtidigt har Länsstyrelsen förberett en restaurering av ett biflöde till Lilla Lule älv, kallat Pärlälven. Området har fotograferats av med drönare, erfarenhet som kommer projektet till del på sikt. Metsähallitus och ELY-Keskus har inventerat biotoper i biflöden till Kemi älv liksom diken och vandringshinder i avrinningsområdena.

I EMRA sker även kunskapsutbyte mellan Vattenfall Vattenkraft AB och Kemijoki OY kring deras respektive fiskodlingar. Länsstyrelsen besökte nyligen Kemijoki OY och LUKE för kunskapsutbyte kring elfiskeundersökning i djupare vattendrag. Naturinstitutet LUKE genomför nu en intervjuundersökning om öringens betydelse för lokalbefolkningen i norra Finland. Resultaten av enkäten sammanställs under vintern.

Läs mer