Månadens projekt – Gränslösa Bottenviken SEAmBOTH

Norra Bottenviken är ett unikt havsområde i den nordligaste delen av Östersjön. Landsgränsen mellan Sverige och Finland delar Bottenviken mitt itu, men undervattensnaturen på vardera sidan är densamma. Lagar, regler och förvaltning av havsområdet skiljer sig åt mellan länderna. Detta har gjort att bl.a. insamlingen av information om undervattensnaturen, kartering, sker på olika sätt, tolkningar och analyser av havsmiljön varierar och mycket potentiell kunskap går förlorad då den inte blir utbytt länderna emellan.

 

Målet med projektet är att skapa ett gemensamt nätverk av havsexperter i norra Bottenviken. Där vill man harmonisera karteringsmetoder och tolkningar av naturtyper samt gemensamt kartera undervattensnaturen i projektområdet. Resultatet ska sedan presenteras i form av gränslösa kartor och underlag som visar hur det ser ut under ytan i Bottenviken; vilka växter och djur finns där, hur ser bottnen ut, vilken mänsklig påverkan förekommer och vilka naturvärden bör tas hänsyn till. Med hjälp av dessa gemensamma underlag skapas förutsättningar för en gemensam och gränslös förvaltning av Bottenviken.

 

Under de två åren som projektet pågått har medarbetar varit ute i fält och samlat in information om både havsbottnens djup och struktur, förekomster av växter och djur och havsvattnets kvaliteter. Samtidigt har existerande miljödata från de båda länderna samlats in och sammanförts till gemensamma kartor. Information om mänsklig påverkan, som det finns rikligt av i projektområdet, har också samlats in.

 

Att sprida informationen om Bottenvikens havsmiljö är en viktig del av projektet. Såväl lokalbor i skärgården, båtägare och skolelever som forskare har deltagit i en rad av de olika aktiviteter som genomförts inom projektet för att sprida kunskapen om havet. Beslutsfattare och samhällsplanerare på kommuner och andra myndigheter behöver också ha kunskaper över havsmiljön för att kunna fatta välgrundade beslut. Inom projektet görs särskilda insatser för att underlätta förståelsen för undervattensnaturen och presentera användarvänliga planeringsunderlag och kartor.

 

Vattnet i Bottenviken känner inga gränser, därför skapas även alla kartor på arter, naturtyper och annat för att avbilda projektområdet gränslöst.

 

Stödmottagare: Metsähallitus, Länsstyrelsen i

Norrbottens län, SYKE, GTK , SGU, ELY-keskus

Projekttid: 2017-2020

Projektbudget: 2 912 718 EUR

Beviljade EU-medel: 1 893 268 EUR

Beviljade IR-medel:

Offentlig medfin: 1 019 450 EUR

Privat medfin:

 

METSÄHALLITUS – Ville Savilampi

 

METSÄHALLITUS-Suvi Saarnio

 

METSÄHALLITUS- Suvi Saarnio