Månadens projekt – Less-PFAS

Hållbar hantering av PFAS förorenade material
Vad är PFAS?
Per- och polyfluoroalkylerade ämnen (PFAS) är ett samlingsnamn för en stor mängd kemikalier, som utgör ett växande problem i samhället. Substanserna är mycket kemiskt stabila och används därför i allt från brandbekämpningsmedel, köksredskap (TEFLON), matförpackningar till vattentäta och brandbeständiga tyger. Samtidigt gör den kemiska stabiliteten att PFAS är extremt svår att bryta ner, vilket innebär att substanserna sprids över stora områden, hela vägen ner till Antarktis, och ackumuleras i naturen över tid. Många PFAS ämnen är toxiska och cancerframkallande redan vid mycket låga koncentrationer. Idag är PFAS så spritt i grundvatten, ytvatten och jord att i stort sett alla personer på jorden har exponerats för PFAS och har dessa substanser i sitt blod.

Interreg Nord projektet Less-PFAS
Projektets syfte är att ta fram en behandlingsmetodik för material förorenade med PFAS som kan appliceras i stor skala. Idéer om tekniska lösningar för att hantera PFAS finns, men dessa är oprövade i fält och innebär dessutom en betydligt högre kostnad än att deponera. Projektet har valt de mest lovande efterbehandlingsmetoderna baserat på litteraturen och kommer att optimera dem vidare i laboratorium för att sedan skala upp dem till fältapplikationer. En samlad och kompletterande kompetens av projektets deltagare från Sverige, Finland och Norge och styrgruppen kommer att gemensamt utarbeta PFAS-nedbrytningsprocesser till färdiga lösningar som är mycket eftertraktat av miljöbranschen. I dagsläget testar projektet elektrokemiska nedbrytningsmetoder och utökar systemet med ljus- och kemikaliebehandling. Två doktorander, en vid Luleå tekniska universitet och en vid Oulu universitet jobbar med att designa och utföra dessa försök. De första resultaten kommer att presenteras på en internationell konferens ”Characterisation and remediation of per polyfluoroalkyl substances (PFAS) and other emerging contaminants” i mars 2020.


Det gränsöverskridande mervärdet

Eftersom PFAS är mycket mobila ämnen och sprider sig lätt till andra länder så uppnås inte önskat resultat om inte alla länder är med. Om ett land satsar på hantering av PFAS i miljön, kommer det inte ge önskat resultat i fall andra delar av regionen har en avvaktande position. En gemensam satsning och medvetenhet bland alla berörda målgrupper behövs för att kunna uppnå märkbara resultat. Detta projekt är ett steg närmare de gemensamma satsningar som kan göras med en forskningsbaserad evidens för att minska mängden miljögifter i kretsloppen.

Läs mer