Månadens projekt – Mánu prošeakta – Máno prosjäkta

AIDA – Arctic Indigenous Design Archives är ett treårigt interregionalt samarbetsprojekt mellan Sámi Arkiivva, Ájtte-musea ja Sámi Allaskuvlla, vars syfte är att tillvarata samiska tankar om slöjd och bevara dem för kommande generationer. Detta genom att etablera slöjdares och konstnärers arkiv och skapa ett pedagogiskt material utifrån dem.

Materialet som samlats in består av arkivalier i papper, föremål och materialprover, liksom av slöjdberättelser som sammantaget spelgar enskilda slöjdares skapandefilosofi och tankevärld. Materialen, som har donerats till arkivet och museet, är mångskiftande och består bland annat av texter, skisser tidningsutklipp och bilder. I projektet har även slöjdare intervjuats om materialet som skänkts och nu ingår även de berättelserna i de enskilda slöjdarnas arkiv. På detta sätt har Sámi Arkivva fått sex slöjdares arkiv och Ájtte museum har fått sju arkiv.

AIDA-projekts material digitaliseras för att det det skall vara lätt att söka i och för att bevara materialet på bästa sätt för framtiden. Slöjdarnas arkiv kommer också omedelbart till användning i Sámi Allaskuvllas (Samisk Högskole) utbildning i duodji. Slöjdarnas arkiv har i utbildningen som uppgift att inspirera studenterna i deras skapande. Studenterna arbetar med duodji och duodji historia på samma gång som de lär sig att skapa egna digitala duodjiberättelser.

Det digitalsierades mateterial används även för att återföra kunskap. Inom AIDA-projektet skapar vi ett digitalt läromedel om duodji, som lärare kan använda. Läromedlet är skapat med inspiration utifrån det material som samlats in. Huvudsyftet med det digitala läramedelt är att lära barn och unga om problemlösning och ekologiskt tänkande. Syftet är inte att studenter skulle bli slöjdare  utan istället öppna deras tankar om slöjd. Det digitala materialet kommer att användas av elever vid Inari och Jokkmokks skolor i olika arbeten. Vi offentligliggör kontinuerligt materialet från projektet på olika nätsidor.

 

AIDA – Arctic Indigenous Design Archives lea Sámi Arkiivva, Ájtte-musea ja Sámi Allaskuvlla golmmajahkásaš Interreg-ovttasbargoprošeakta, man ulbmilin lea sámiid duodjejurddašeami seailluheapmi ja sirdin boahttevaš buolvvaide. Fidnus čohkkejuvvojit bábermateriála ja duojármuitalusaid, mat speadjalastet duojára bargovugiid ja jurddašeami. Materiálat, mat skeŋkejuvvojit arkiivii, sáhttet leat máŋggalágánat, omd. veahkkeruhta ohcamušaid, čállosiid, sárgosiid, govaid, áviisačuhpposiid. Luobaheami oktavuođas prošeaktabargi jearahallá duojára ja nu vurke maid su duojármuitalusa arkiivii. Dan rádjái Sámi Arkiiva lea ožžon guhtta skeŋkejumi ja Ájtte-musea čieža skeŋkejumi.

AIDA-prošeavtta materiálat digitaliserejuvvot vai dat livčče álkit geavahusas ja vai álgoálgosaš materiálat seailut buorebun. Prošeavttas čohkkejuvvon duojárarkiivvaid atnit ávkin Sámi Allaskuvlla duodjeoahpahusas. Arkiivvat ja museat doaibmet ohppiide movttiidahttin oahppanbirasin: ohppiid besset oahpásmuvvat árbevirolaš duodjái ja duojáriid historjái ja seammá áigge sii oahpahallet muitalit iežán duodjejurddašeami birra digitálalaččat.

Materiála digitaliseremii čatnašuvvá maid jurdda dieđu máhcaheamis. AIDA-prošeavttas mii dudjot oahpaheddjiid geavahussii digitála duodjebajásgeassinmateriála, masa prošeavttas čohkkejuvvon materiála lea geavahuvvon inspirašuvdnan. Duodjebajásgeassima deháleamos bargun lea oahpahit mánáide ja nuoraide čuolbmačoavdinmáhtu ja ekologalaš jurddašeami. Nuba mii eat iskka bajásgeassit mánáid duojárin baicce rahpat sidjiide duodjejurddašeami, mas lea ávki eallima buot osiin. Duodjebajásgeassinmateriála geavahuvvot  Anáris ja Johkamohkis skuvllalaččaide dárkkuhuvvon bargobájiin. Dasa lassin mii almmustahttit materiála prošeakta oktavuođas vuođđuduvvon neahttasiidduin.

 

AIDA – Arctic Indigenous Design Archives la gålmmåjahkásasj interreg aktisasjbarggoprosjäkta Sámi Arkiiva, Ájtte musea ja Sámi Allasuvla gaskan, man ájggomus la ábjjat Sáme ájádusájt  duoje birra ja dajt bisodit boahtte buolvajda. Vuododa duodjárij ja dájddárij arkijvav ja dahkat pedagogalasj ábnnasav dájs.

Ábnnasa ma li tjoahkkidum sisanedi tjállagijs páhpparin, gávnijs ja ábnasbiehkijs, ja duodjegiehtojs ma aktan spiejildi aktugasj duodjárij hábbmimvuojnov ja ájádallamvuogev. Ábnnasa, ma li vattedum arkijvvaj ja museaj, li moattelágátja ja sisanedi i.s. tevstajs, tjuorgastagájs, tidnikbeskudisájs ja gåvåjs. Prosjevtan li aj duodjára ságájdahteduvvam ábnnasij birra ma li vattedum ja dálla gávnnuji aj da giehto aktugasj duodjárij arkijvan. Návti Sámi Arkivva l oadtjum guhtta duodjárij arkijvav ja Ájtte musea l oadtjum gietjav.

AIDA-prosjevta ábnnasa digitaliseriduvvi danen gå galggá álkke årrot dajn åhtsåt ja bisodittjat ábnnasijt buoremusláhkáj boahtteájggáj. Duodjárij arkijvva aj dálága adnuj boahtá Sámi Allaskuvla (Samisk Högskole) åhpadusán duojen. Duodjárij arkijvan la åhpadusán dahkamussan oahppijt måvtåstuhttet sijá hábbmimin. Oahppe barggi duojijn ja duoje histåvråjn sämmibále gå oahppi hábbmit ietjasa digitálla duodjegiehtojt.

Digitaliseridum ábnnasa aneduvvi aj ruopptotvattátjit máhttudagájt. AIDA-prosjevtan dahkap digitálla åhpadimnävov duoje birra, majt åhpadiddje máhtti adnet. Åhpadimnävvo l dagádum inspirasjåvnåjn ábnnasijs ma li tjoahkkidum. Oajvveájggomus digitálla åhpadimnävojn la mánájt ja nuorajt åhpadit tjuolmmatjuoavddema ja ekologak ájádallama birra. Ájggomus ij la oahppe galggi duodjárin sjaddat ájnat sijá ájádusájt rahpat duoje birra. Digitálla ábnas aneduvvá oahppijs Anára ja Jåhkåmåhke skåvlåjn moatten bargojn. Almodip aktelattjat ábnnasijt prosjevtas moatten nähttabielen.

 

Blogga: http://aida-archives.blogspot.com/

Facebook: https://www.facebook.com/aidaduodji

Twitter: https://twitter.com/AIDAduodji

 

Stödmottagare: Kansallisarkisto/Saamelaisarkisto/ Samearkivet, Ajtte, Sámi allavskuvla

Projekttid: 2016-2019

Projektbudget: 718 683 EUR

Beviljade EU-medel: 316 017 EUR

Beviljade IR-medel: 99 756 EUR

Offentlig medfinansiering: 300 910 EUR

Privat medfinansiering: 2 000 EUR