Månadens projekt – New Nordic Nature Based Service Models

Naturen i de nordliga regionerna utgör en potential för entreprenörskap

Det finns en outnyttjad potential i den unika naturen och landsbygden i de nordliga regionerna, som kan främja människors välbefinnande men också entreprenörskap. Det nordiska NaBS-projektet stöder entreprenörer i utvecklingen av Green Care/Grön Arena/Naturunderstödd rehabilitering (NUR) affärs- och servicemodeller som är anpassade för nordliga förhållanden. Målet är även att stärka åretruntverksamhet för företag inom naturresursbranchen och turistnäringen genom ökade välfärdstjänster.

Besök på Langfjell gård under workshop i Norge

Affärs- och servicemodeller skapas i samarbete med entreprenörer som tillhandahåller naturbaserade tjänster samt aktörer från social-, hälso- och sjukvårds- samt pedagogiska sektorn. I regionala piloter tillhandahåller företagare en naturbaserad tjänst som riktas till klienter från de offentliga aktörerna. Vid utvecklandet av servicemodeller används resultat från studier om naturbaserade verksamheter i Finland, Sverige och Norge. Resultaten har också legat till grund för de regionala och internationella workshoppar som genomförts i Finland och Sverige, liksom vid utvecklande av affärsmodeller och pilotverksamhet för företagen.


Aktiviteter vid workshop om affärsmodeller i Rovaniemi


Antalet företagare och aktörer från offentlig verksamhet som är involverade i projektet, har stadigt ökat under projektets gång. Flera sökande från respektive län har också anmält intresse till den första pilotomgången våren 2020. Pilotverksamheten kommer att genomföras under våren 2020, hösten 2020 och våren 2021.


De tvärvetenskapliga erfarenheter och kunskap som genereras av projektet sprids aktivt genom projektets webbsida, Facebook, workshops, webbinarier och via mentorskap. Ett nordiskt samarbete möjliggör gränsöverskridande nätverk, ömsesidigt lärande och test av olika verksamhetsmodeller samt tillämpning av dessa.

Läs mer