Månadens projekt – Sámi musihkkaakademiija

Inom ramarna för projektet Sámi musihkkaakademiija utvecklas och skapas ett utbildningsnätverk i syfte att utveckla och stärka den samiska musiken som utkomstkälla. Detta inkluderar

 

• ett tvåårigt utbildningsprogram i samisk musik i Utsjoki,
• utveckling av pedagogiska lösningar för undervisning i samisk musik,
• två konferenser om traditionell samisk vokalmusik i Kautokeino,
• utveckling av en digital mötesplats för samiska musiker,
• utveckling av en dubbelexamen tillsammans med samiska gymnasiet i Utsjoki samt
• grundande av en offentligt finansierad samisk musikgrupp.

 

De traditionella samiska vokalmusikformerna håller på att försvinna eller har försvunnit. För att rädda och återuppliva dem måste åtgärder omedelbart vidtas. Projektet Sámi musihkkaakademiija svarar på detta behov genom att bilda nätverk mellan olika aktörer som arbetar inom samisk musik. Samtidigt utvecklas förutsättningarna för att göra den samiska musiken till en utkomstkälla.

 

 

Resultat som uppnått hittills
Det första året av det tvååriga utbildningsprogrammet om samisk musik har snart slutförts och rekryteringen till det andra året av programmet har börjat. Att göra utbildningen permanent har ingått i projektet ända från början. I anslutning till detta har man fört diskussioner och bildat nätverk med olika aktörer i Finland och Norge. Traditionell och ny information med anknytning till samisk musik har överförts i stor utsträckning inom samernas område. Tyngdpunkten för utbildningen ligger på undervisning i traditionell och övrig samisk musik, i synnerhet återupplivning av traditionella samiska vokalmusikformer (jojk, livđe och leudd), och hittills har man återupplivat åtskilliga jojkar och livđer baserat på arkivmaterial. Dessutom fokuserar utbildningen starkt på kulturföretagande och samisk populärmusik, så att studerandena ska hitta arbete inom musikbranschen i framtiden. Utbildningen innehåller också undervisning i övriga färdigheter som behövs i musikbranschen, t.ex. musikteori och tonträffning, samt undervisning i spelning av instrument och i grupp, musikpedagogik och musikteknologi.
Under projektet har det utvecklats pedagogiska lösningar för hur traditionell samisk musik kan läras ut till alla åldersgrupper. Studerandena i utbildningsprogrammet utvecklar samisk musikpedagogik under studierna och de samiska daghemmen och skolorna i Utsjoki fungerar som övningsmiljöer. För pedagogikstuderandena vid Sámi allaskuvla sammanställdes ett utbildningspaket som genomfördes som närundervisning i Utsjoki vecka 47. Studerandena skapade tillsammans nytt undervisningsmaterial om samisk musik och lärde sig att använda det i sin egen undervisning.
Inom ramarna för projektet förbereds som bäst ett seminarium om traditionella samiska vokalmusikformer, vars syfte är att erbjuda ett diskussionsforum för aktörer inom den samiska musiken. Seminariet ordnas i Sámi allaskuvla i Kautokeino. Under projektet har ett digitalt diskussionsnätverk skapats för samiska musiker i Sámi allaskuvlas DigiGiisá-nätverk. Nätverket är en digital mötesplats för dem som har färdigheter i traditionella samiska vokalmusikformer och andra samiska musiker, där de kan samarbeta på olika sätt inom samisk musik.

 

Gränsöverskridande mervärde
Den samiska musiken är till sin natur gränsöverskridande i fråga om både språket och kulturen. Det är naturligt att utbildningen är gränsöverskridande och att expertresurserna utnyttjas över gränserna. Huvudspråket för utbildningen är nordsamiska, som är det gemensamma språket i gränsområdet. Ett av de viktigaste undervisningsämnena är traditionella samiska vokalmusikformer, av vilka utbildningen ger en detaljerad bild. Inom den samiska musiken finns det lokala särdrag runt om i sameland, som överskrider statsgränserna. När man undervisar om traditionella samiska vokalmusikformer måste man ge en helhetsbild av den brokiga traditionen i hela det samiska området, på fyra staters territorium. Detta leder till ett naturligt gränsöverskridande samarbete inom ramarna för projektet. Under projektet deltar experter från hela sameland, som börjar återuppliva sin egen traditionella musik. Med hjälp av utbildningen får studerandena vara delaktiga i nätverket, bli framtidens experter. Det finns väldigt få experter inom samisk musik som kan lära ut traditionen och föra den vidare och därför måste alla experter från hela det samiska området engageras.

 

Länk till webbsidor och FB
Webbsidorna öppnas under våren.
Facebook: www.facebook.com/samimusihkkaakademiija
På vår YouTube-kanal hittar du våra musikvideor och en presentation av Sámi musihkkaakademiija som är drygt en minut lång:https://www.youtube.com/channel/UCBwCPb0q-nDSLb5Q4FqNBVA
Twitter, Snapchat, Instagram: Sámi musihkkaakademiija

 

Stödmottagare: Utsjoki kommun, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Sámi allavskuvla
Projekttid: 2018-2020
Projektbudget: 839 390 EUR
Beviljade EU-medel: 399 750 EUR
Beviljade IR-medel: 112 195 EUR
Offentlig medfin: 327 445 EUR
Privat medfin: – EUR