Den kultur- och naturrikedom, som finns i programområdet, utgör en viktig del av regionens gemenskap och attraktionskraft och är en resurs som regionen tillsammans kan nyttja till att utveckla och profilera regionen. Kulturen är också en viktig drivkraft för att stärka människors kreativitet och skapa en lokal och regional sammanhållning. Lika viktigt, som det är att förmedla och levandegöra den regionala gemenskapen i språk, traditioner och kulturarv, är det viktigt att skapa förutsättningar för utvecklandet av framtidens gemensamma kulturarv.

Programområdet karakteriseras även av stora naturtillgångar med en geografi som omfattar en mängd olika naturmiljöer med rikt fiske- och djurliv samt en säregen flora och fauna. För regionens innevånare och besökare erbjuder naturen och dess mångfald unika möjligheter till naturupplevelser och naturrelaterade aktiviteter. Programområdets naturmiljöer mår idag förhållandevis bra men det är viktigt att regionen klarar av att bevara dessa områden när den allmänna trenden pekar åt det negativa hållet.

Den ökade utvinningen av råvaror och energikällor kan även den utgöra ett hot mot regionens speciella miljö- och klimatförhållanden. Programområdet finns i ett geografiskt avlägset område med periodvis mörker och ett kallt klimat. Detta innebär bland annat en hög resursförbrukning i regionens samhällen. Men även ekonomisk utveckling medför ofta en ökad resursförbrukning och ökad miljöbelastning. Det är därför viktigt att det finns gröna samhällsfunktioner för att skapa grön tillväxt. Många Europeiska utvecklingsrön inom samhällsutveckling är inte anpassade för nordområden för att klara klimatutmaningarna och många resurseffektiva och miljövänliga lösningar har dessutom behov av gränsregionalt utbyte och utveckling.

Genom att prioritera regionens kultur och miljö kan programområdets resurser optimeras och potentiella mervärden skapas där fler får möjlighet att ta del av regionens rika kultur och kulturarv; gemensamt arbeta för att öka användningen av det samiska språket; bevara och återställa regionens naturområden; samt arbeta fram gemensamma lösningar för grön tillväxt och resurseffektivitet.