Slututvärdering Interreg Nord 2014-2020

Oxford Research AB har på uppdrag av förvaltande myndighet genomfört en resultat- och måluppfyllelseutvärdering av Interreg Nord 2014–2020. Utvärderingen har undersökt hur programmet arbetat för att nå målen inom respektive insatsområde som programmet verkar inom. Utvärderingens centrala resultat är att Interreg Nord uppnår en god resultat- och måluppfyllelse. Programmet har på ett bra sätt visat på nyttan av interregionala program. Framförallt har programmet lyckats med att erbjuda, initiera och genomföra gränsregionala utvecklingsinsatser i syfte att skapa en starkare gemensam programgeografi.