Interreg Nord-programmets årsrapport 2022

Förvaltande myndighet för Interreg Nord har tagit fram en årsrapport för år 2022, där kan du läsa om programmets resultat.

Hittills har 62,95 miljoner euro beviljats till 118 projekt, viket är något över programmets totala EU-budget (104,2 %). Alla tillgängliga medel hade vid ingången av 2022 redan beviljats till olika projekt och därmed öppnades inga ansökningsomgångar och inga projekt eller förstudier beviljades under året. Under programperioden har det inkommit 289 ansökningar varav 260 avsåg huvudprojekt och 29 förstudier.

Visste du att?
– Hittills under programperioden har de beviljade forskningsprojekten totalt lämnat in 30 ansökningar till något av callen i Horisont 2020
– 10 957 personer har deltagit i insatser som främjar den samiska kulturen och 12 480 personer har deltagit i aktiviteter som ökar användningen av de samiska språken
– 3,38 miljoner hektar har infattats av åtgärder för en förbättrad bevarandestatus av natur- och livsmiljöer
– 3 993 personer har deltagit i gränsöverskridande rörlighetsinitiativ. Vilket har bidragit till att förbättra förutsättningarna för ökad gränsöverskridande rörlighet inom arbetsmarknaden