EU-programmet Interreg Nord skal bidra til å forsterke det grenseoverskridende samarbeidet med den hensikt å styrke den økonomiske og sosiale utviklingen i perioden 2014 – 2020. Programområdet omfatter Nord-Norge, Nord-Finland, Nord-Sverige samt Sápmi. Det overordnede målet med Nord-programmet er å styrke programområdets konkurransekraft og attraktivitet. Norge har som ikke-EU land deltatt i programmet siden 1995. Den norske regjeringen bevilger midler over statsbudsjettet til norske deltakelse i ulike EU-program, deriblant Interreg Nord.

Regionen skiller seg ut fra andre europeiske regioner pga. av sin arktiske særtrekk med kaldt klima, polare netter, store naturområder og rikelige naturressurser. Programdokumentet tar utgangspunkt i de utfordringer og de mulighetene som dette gir for regionen.

Interreg Nord-programmet gir nordnorske og samiske aktører muligheter løse felles utfordringer og å utnytte mulighetene som finnes i regionen i samarbeid med partnere i Sverige og Finland gjennom grenseoverskridende prosjektsamarbeid. Det er avgjørende for å få støtte fra Interreg Nord-programmet at prosjektsamarbeidet gir en grenseoverskridende merverdi. Det vil også bli lagt vekt på at det skal være partnere fra alle tre land. Det vises til søkerveilederen for mer informasjon om kriteriene for å søke om støtte fra programmet.

Programmet 2014-2020 – Grenseløse muligheter
Nord-programmet for perioden 2014 -2020 er delt inn i to delområder, delområde Nord og delområde Sápmi. Nord-programmet har identifisert fire innsatsområder for den nye programperioden.

  • Forskning og Innovasjon
  • Entreprenørskap
  • Kultur og miljø
  • Felles arbeidsmarked

I tillegg har programmet 7 fokusområder som prosjektene må defineres innenfor. Disse fokusområder er områder som regionen har særlige fortrinn for å utvikle. Det vises til programdokumentet – Grenseløse muligheter for mer informasjon.

Prosjektsøknad – prosessen

Den som står som prosjekteier må være en juridisk person fra enten offentlig eller privat sektor. Det må finnes partnere fra minst to land i programområdet. Norske partnere kan ikke være hovedprosjektleder, såkalt Leadpartner (LP), slik at norske aktører må finne en LP fra Sverige eller Finland. Søknad om norske Interreg midler må sendes elektronisk til det norske sekretariatet via regionalforvaltning 13.50. Norsk søknad skal kun inneholde kostnader i forbindelse med aktiviteter på norsk side. Leadparter sender EU-søknaden for støtte til kostnader på EU siden til sekretariatet i Luleå.

Hovedprosjekt
Man kan få støtte på inntil 50 % av støtteberettigede kostnader fra norske Interregmidler. Støttesats og oversikt over støtteberettigede kostnader for Forsknings og  innovasjons finnes her. For forskningsprosjekter kan totale PHD kostnader utgjøre 30 % i et prosjekt og Interreg kan kun finansiere 50 % av disse. I utviklingsprosjekter ligger følgende satser på personalkostnader: Timepris: Inntil 650 kroner pr. time inkl overhead jf. Personalkostnader.

Personalkostnader: Lønnsutgifter, pensjon, sosiale kostnader og lignende.

Overhead: Indirekte kostnader tilknyttet medarbeidere, IT, kontorutgifter og tilhørende administrative tjenester evt. kan man bruke sjablong på overhead.

Reisekostnader: Midlene kan brukes til å kompensere for utgifter hos aktører i prosjektet, herunder tapt arbeidsfortjeneste, møtegodtgjørelse og reiseutgifter. Dette innenfor statens reiseregulativ.

Merverdiavgift (MVA): Kostnader angitt i beregningsgrunnlaget skal som standard ikke inkludere MVA.

Fra Troms fylkeskommune kan man kun søke om inntil 20 % regional medfinansiering. Søknader om norske IR-midler skal oppgis i NOK og det legges til grunn en kronekurs på 8,2 NOK/EURO.

I den nye programperioden vil også privat kapital og egeninnsats fra private aktører utløse Interregmidler. Egne regler gjelder for EU-søknad.

Forprosjekt
Det er løpende behandling av forprosjekter. Forprosjekter finansieres med inntil 10.000 Euro (80.000 NOK). Det er ikke mulig å søke om regional medfinansiering til forprosjekter fra Troms fylkeskommune. Ta direkte kontakt med Nordland og Finnmark fylkeskommuner om finansiering av regional medfinansiering.

Det er viktig at når en norsk søker har en prosjektidé, at man tar kontakt med det norske sekretariatet før en går i gang med søknadsprosessen. Erfaringer viser at dette letter søknadsprosessen og man unngår mye ekstra arbeid.

Beslutningsprosessen
Når søknaden sendes inn, vil styringskomiteen prioritere prosjektet opp mot programmets mål og prioriteringer. Troms fylkeskommune, som har forvaltningsansvar for de norske Interregmidlene, vil fatte vedtak basert på styringskomiteens prioriteringer. I EU fattes vedtak av forvaltningsmyndigheten Länsstyrelsen Norrbotten.

Det er egne styringskomiteer for delområde Nord og delområde Sápmi.

Det vil være 2-3 utlysninger i året. Det er viktig at regional medfinansiering dokumenteres minimum 2 uker før behandlingen i styringskomiteene.

For mer informasjon om innsatsområder, fokusområder, utvalgskriterier, støttesats samt støtteberettigede kostnader finnes i søkerveileder samt programdokumentet.

Ofte stilte spørsmål og svar i forbindelse med Interregsøknader og søknadsprosess finnes her.

Norsk søknad sendes til Troms fylkeskommune via regionalforvaltning.no

 

Norske prosjekteier er forpliktet til å oppbevare arkivpliktig innhold i 10 år etter at prosjektet er avsluttet. For mer info kontakt Troms fylkeskommuner ved Interreg Nord sekretariatet.

 

Viktige datoer/Viktiga datum

Alle prosjekter må være avsluttet innen 30. september 2022.

For norske prosjektpartnere må sluttrapport og revisorbekreftet regnskap sendes innen 31. oktober 2022 gjennom regionalforvaltning.no.


Dessa datum gäller för parter inom EU
:

Slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod är den 30 september 2022. Sista datum för att lämna in slutredovisning till nationella kontrollanter är den 30 november 2022. Sista datum att ansöka om slututbetalning via www.minansökan.se är den 30 april 2023.

 

Sekretariat Norge for delområdet Nord og delområdet Sápmi:

Troms fylkeskommune Stabssjefen, v/Internasjonal avdeling

Postboks 6600 N-9296 TROMSØ Tel vx: +47 77 78 80 00 Hjemmeside: www.tromsfylke.no

Ian Jawahir tel. +47 77 78 81 68 e-post: ian.jawahir@tromsfylke.no

For sørsamiske prosjekter i delområdet Sápmi:

Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus, Interreg-sekretariat N-7735 STEINKJER Tel vx +47 74 11 10 00 Hjemmeside: www.ntfk.no

Sidsel Trønsdal Tel +47 74 11 10 55 e-post: sidsel.tronsdal@ntfk.no

Vanlige spørsmål

Når skal regional medfinansiering være på plass?
Regional medfinansiering skal være på plass før behandling i styringskomiteen.

Må det være en egen søknad for norske partnere?
Ja! Søknad for aktiviteter på norsk side søkes elektroniskt via ”regionalforvaltning.no