Övervakningskommitté
Finland, Sverige och Norge har i samförstånd med förvaltande myndighet inrättat en gemensam Övervakningskommitté. De deltagande länderna har kommit överens om sammansättningen av Övervakningskommittén som består av företrädare för centrala och regionala/lokala förvaltningar, Sametingen samt näringslivets organisationer, sociala parter och övriga relevanta organisationer.

Övervakningskommitténs ordförande företräder någon av medlemsstaterna. EU-kommissionen kan på eget initiativ eller på begäran av övervakningskommittén delta som rådgivare i övervakningskommitténs arbete. Förvaltande myndighet ska närvara vid övervakningskommitténs möten. Vidare ska styrkommittéernas ordförande ingå som adjungerade ledamöter i övervakningskommittén.

Övervakningskommittén ska tillsammans med förvaltande myndighet säkerställa kvaliteten och effektiviteten i genomförandet och redovisningen av genomförandet.

Ledamöter i ÖK 2014-2020