Nordprogrammet är ett EU-program som stöttar gränsöverskridande samarbete. Syftet med programmet är att stärka en hållbar ekonomisk och social utveckling i regionen genom stöd till samarbeten över nationsgränserna. Programmet omfattar norra Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sápmi. Regionen har haft liknande INTERREG-program för gränsöverskridande samverkan sedan 1995, programmet utgör det fjärde i ordningen.

Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. För att uppnå det övergripande målet behöver utvecklingen av regionen ske på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Detta vill vi uppnå genom gränsöverskridande samarbete vars syfte bör vara att åtgärda gemensamt identifierade utmaningar i gränsregionerna och nyttja de vilande möjligheter som finns i gränsområdena. Samtidigt ska samarbetsprocessen stärkas i syfte att nå en övergripande harmonisk utveckling i unionen och dess grannländer. Det är därför eftersträvansvärt att samarbetet sker mellan Sverige, Finland och Norge så långt det är möjligt.

För Nordprogrammet 2014-2020 finns det fyra insatsområden att arbeta gränsöverskridande inom.

Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde Nord och delområde Sápmi. Delområde Nord omfattar Troms och Finnmark fylke samt Nordland fylke i Norge, Norrbottens län och Norsjö, Malå, Skellefteå och Sorsele kommuner i Västerbottens län i Sverige samt Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta Österbottens landskap i Finland.

Delområde Sápmi omfattar Troms och Finnmark fylke, Nordland fylke, Tröndelag fylke samt del av Innlandet fylke (Elgå Reinbetesdistrikt) i Norge, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län samt del av Dalarna län (Idre samebys område) i Sverige, Lappland, Norra Österbotten samt Mellersta Österbotten i Finland.

Total finansiering för programmet är 112 miljoner Euro, varav ca 60,4 miljoner Euro avser EU-finansiering.

Läs programdokument & kortversion av programmet

lstbd_interreg_swe