Ett projekt ska finansieras dels med medel från programmet och dels med nationell och/eller privat medfinansiering. Villkoren för finansiering skiljer sig åt mellan länderna.

Finansiering från programmet

Ett projekt kan finansieras med EU-medel upp till 65 % av projektets totala finansiering. Stödet betalas ut i efterskott mot redovisning av godkända utgifter. Utbetalning görs till projektets samordnande stödmottagare som sedan vidareförmedlar finansieringen till övriga stödmottagare.

EU-medel finansierar inte projektverksamhet i Norge. Norska projektpartner ansöker om statliga Interreg-medel (IR) via Troms Fylkeskommune. IR-midler kan stå för 50 % av den totala finansieringen.

Medfinansiering

För att ett projekt ska beviljas finansiering från programmet måste en del av kostnaderna finansieras genom offentlig eller privat medfinansiering. En nyhet i Nordprogrammet 2014-2020 är att även privat medfinansiering genererar EU-stöd. Det är enbart kontanta medel som godkänns som medfinansiering.

Ett exempel på godkänd medfinansiering är en extern finansiär som betalar in kontanta medel till projektet. Ett annat exempel på medfinansiering i ett projekt är att en part i projektet står för en del av sina egna kostnader som denne har i projektet. De egna kostnaderna kan exempelvis motsvara en del av lönekostnaden eller en resekostnad som projektparten har inom projektet. Summan på dessa kostnader kan då ses som kontanta medel och ska tas upp som en medfinansiering.

Om medfinansieringen ska räknas som en offentlig eller en privat medfinansiering har att göra med om finansiären (den externa finansiären eller parten i projektet) är en offentlig eller en privat organisation. Om finansiären är en offentlig organisation räknas medfinansieringen som en offentlig medfinansiering men om finansiären istället är en privat organisation räknas det som en privat medfinansiering.

Observera att ni måste ansöka om medfinansiering hos tilltänkt extern medfinansiär och att detta måste göras i god tid.

När ni ansöker om finansiering från Nordprogrammet ska ni kunna verifiera att ni ansökt om eller redan blivit beviljade medfinansiering. För att visa att ni har ansökt om extern medfinansiering ska ni bifoga en kopia av den ansökan om medfinansiering som ni skickat till finansiären.

Om/när ni har blivit beviljade extern medfinansiering ska ni skicka in beslutet om medfinansiering alternativt blanketten ”Försäkran om medfinansiering” som ni hittar under ”Dokument – blanketter och mallar” under rubriken Ansökan om stöd. Det måste ni skicka in senast tre veckor innan projektet ska tas upp i styrkommittén.

Om stödmottagaren själv ska stå för en del av sina egna kostnader går det oftast inte att verifiera med en ansökan. Då kan ni istället bifoga ett internt beslut om att stödmottagaren ska finansiera en del av kostnaderna själv. Om det inte finns ett internt beslut ska ni använda blanketten ”Försäkran om medfinansiering”. Detta måste ni skicka in senast tre veckor innan projektet ska tas upp i styrkommittén.

Offentlig medfinansiering

Som offentlig medfinansiering räknas kontanta medel från till exempel statliga myndigheter och verk, regionförbund, landskapsförbund, kommuner, landsting samt universitet.

Privat medfinansiering

Som privat medfinansiering räknas kontanta medel från privata aktörer.

Finsk nationell medfinansiering

Finsk nationell medfinansiering för aktörer i mellersta och norra Österbotten samt Lappland. Den finska stödsökande parten måste lämna in en ansökan till Laplands förbund i samband med att Interreg-ansökan om EU-finansiering görs. Denna ansökan kräver ingen formell blankett. Finsk nationell medfinansiering kan endast beviljas för de  stödberättigande kostnader som uppstår hos den finska stödsökande parten.

Norsk medfinansiering

Norsk medfinansiering kan sökas från fylkeskommunen eller hos andra offentliga myndigheter eller institutioner i Norge.