Vid beredning av er ansökan tar handläggaren hänsyn till statsstödsreglerna som är en del av EU:s konkurrenslagstiftning och ska säkerställa en väl fungerande inre marknad. Reglerna utgår från ett generellt förbud mot att ge statligt stöd. De centrala bestämmelserna finns i EUF-fördragets artiklar 107-109. För att ett stöd ska betraktas som ”statligt stöd” enligt 107.1 ska följande kriterier vara uppfyllda;

  • Stödet utgörs av offentliga medel (stöd från stat/kommun/landsting/offentligt ägda bolag)
  • Stödmottagaren är ett företag (Företagsbegreppet ska tolkas brett och avser varje organisation – oavsett juridisk form eller ägande – som med eller utan vinstsyfte bedriver ekonomisk verksamhet – köper/säljer varor eller tjänster på en eller flera marknader. Den ekonomiska verksamheten omfattar inte offentlig maktutövning eller verksamheter av ren social natur.)
  • Stödet medför ett gynnande (Exempel: stöd riktas specifikt till ett eller flera företag, geografisk avgränsning, sektors- eller branschspecifika förmåner, typ av företag, t.ex. storlek eller företagsform, utrymme för skönsmässiga bedömningar, direkta bidrag, lån eller lånegarantier till förmånliga villkor, försäljning till underpris/köp till överpris, skattenedsättningar, tillhandahållande av tjänster eller andra förmåner på förmånliga villkor.)
  • Stödet snedvrider eller kan snedvrida konkurrensen och påverkar handeln mellan medlemsstaterna (det räcker med att företag i ett annat land har ett potentiellt intresse att etablera sig på området eller att det handlas mellan medlemsstaterna med varan/tjänsten, om påverkan på samhandeln fastställs så förutsätts även påverkan på konkurrensen)

Om privata aktörer (till exempel företag och ekonomiska föreningar) deltar i ert projekt måste ni tänka på att de inte får konkurrensmässiga fördelar i och med att stöd betalas ut. Utgångspunkten är alltså att statligt stöd i huvudsak är förbjudet med vissa undantag.

Om ett företags projekt utöver den nationella finansieringen också får medel från EU:s strukturfonder ska den totala finansieringen vara förenlig med EU:s regler om statligt stöd. Den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd omfattar också finansieringen från strukturfonderna.

Undantagen som kan tillämpas i Nordprogrammet är stöd av mindre betydelse (de minimis) och gruppundantaget. Stöd av mindre betydelse, de minimis, betyder att stöd får lämnas med upp till 200 000 euro per stödmottagande företag eller koncern under en period av tre år (innevarande år och de två föregående beskattningsåren). Det är stödmottagarens ansvar att kunna visa om projektet innehåller aktiviteter som innebär statsstöd och i så fall också kunna redogöra för hur de följer regelverket för undantag. För beviljande enligt de minimis förutsätts därför att sökanden lämnar in en utredning om det stöd av mindre betydelse som redan har beviljats och betalats ut till sökanden och att stödbeloppet inte överstiger maximibelopp för stöd av mindre betydelse.

I den allmänna gruppundantagsförordningen (kommissionens förordning (EU) nr 651/2014) fastställs vilka slags stöd och vilka stödordningar som i princip är godtagbara och som inte förutsätter förhandsanmälan eller kommissionens godkännande på förhand. Gruppundantagsförordningen omfattar stödordningar och stöd vars fördelar i princip uppskattas överskrida de nackdelar som den eventuella snedvridningen av konkurrensen på den inre marknaden medför. Med statligt stöd som är förenligt med gruppundantagsförordningen främjas den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen och andra gemensamma mål.

Gruppundantagsförordningen äger tillämpning om en stödåtgärd uppfyller de allmänna kriterier som fastställs i förordningen och de särskilda kriterier som uppställts för var och en av stödformerna. Kriterierna handlar om t.ex. stödets genomsynlighet, stimulanseffekt och maximibelopp.

Om stöd betalas ut i strid med dessa regler innebär det en risk att stödmottagaren blir återbetalningsskyldig för det stöd som betalats ut (inklusive ränta).

Mer detaljerade uppgifter om EU:s stödpolitik, de stöd som medlemsstaterna beviljar och om olika stödordningar finns på webbsidorna till kommissionens generaldirektorat för konkurrens och hos respektive departement.

Länkar