Om ert projekt ger upphov till intäkter under projektets gång ska de redovisas löpande i projektet. Med projektintäkter avses till exempel biljettintäkter, kursavgifter till egna arrangemang, inträden till egna seminarier, försäljning och uthyrning. Även oförutsedda projektintäkter ska redovisas.

En intäkt som har ett direkt samband med projektverksamheten minskar de stödberättigande kostnaderna i projektet med samma summa. Genom att redovisa projektintäkter som ett minusbelopp på kostnadsslaget Projektintäkter kommer de totala kostnaderna att reduceras med samma summa.

Om projektets totala stödberättigande utgifter överstiger 1 000 000 EUR ska ni i ansökningsskedet uppskatta de eventuella nettoinkomsterna som beräknas inkomma efter projektets slut. Om det inte är möjligt att uppskatta inkomsterna i förväg ska de nettoinkomster som genererats inom tre år efter att projektet avslutats, dras av från utgifterna.