Programmets valuta är Euro. Ansökan görs i Euro och all ekonomisk redovisning ska sammanställas i Euro. Kostnader i annan valuta (SEK) ska omvandlas enligt Kommissionens månatliga snittkurs som gäller för den månad i vilken de ekonomiska underlagen skickas in till nationell kontroll. Om ett projekt till exempel ska redovisa kostnader för perioderna januari-juni och dessa skickas in till nationell kontrollant i juli ska växelkursen för juli månad användas när omräkning sker.

Aktuell månadskurs hittar ni på:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_sv

Ovanstående innebär att svenska projektpartners löper en viss valutarisk om valutakursen skulle falla från det datum då ansökan om utbetalning sammanställs till det datum då utbetalning sker.

Den samordnande stödmottagaren ska även rapportera norska partners kostnader och finansiering vid rapportering av hela projektet till förvaltande myndighet. Norsk budget kan räknas om till Euro med en fast växelkurs på 8,20 NOK.