Utgifter för utrustning som köps, hyrs eller leasas av stödmottagaren och som inte tagits upp inom kostnadsslaget ”Kontorsutgifter och administrativa utgifter”, ska endast omfatta följande;

 • Kontorsutrustning
 • Hårdvara och programvara för IT
 • Möbler och inredning
 • Laboratorieutrustning
 • Maskiner och instrument
 • Verktyg eller anordningar
 • Fordon
 • Annan specifik utrustning som behövs för projektet

Utgifter för utrustning kan vara stödberättigande om utrustningen är nödvändig för genomförandet av projektet. Det kan vara budgeterat och godkänt för det redan i ert beslut om stöd men det kan också vara utgifter som uppkommer under projektets gång. Huruvida ni kan få stöd för hela utgiften eller bara del av den beror bl.a. på syftet med inköpet, när i tiden inköpet görs, användningsgrad i projektet m.m. Kontakta er handläggare om det är aktuellt med denna typ av inköp i ert projekt.

Om utrustningen säljs eller förs över till annan verksamhet under projektperioden måste intäkten tas upp i projektet.

Utgifter för köp av begagnad utrustning är inte stödberättigande i Nordprogrammet. Om ni nyttjar utrustning i projektet som redan finns i er ordinarie verksamhet men som är nödvändig för projektets genomförande, finns det en möjlighet att få stöd för faktiska kostnader som uppstår med anledning av användandet i projektet.

Tänk på att ni alltid bör välja det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet. Tänk också på att inköp eller hyra/leasing av utrustning kan omfattas av upphandlingsregler (läs mer i avsnittet om Upphandling).

Följande dokument måste finnas tillgängliga hos stödmottagaren vid en eventuell kontroll:

 • Om upphandling genomförts ska underlag som styrker hur detta skett finnas (annonsering, val av leverantör, avtalat belopp etc.)
 • Fakturaunderlag
 • Betalningsbevis (t.ex. betalningsunderlag från bank)