Urvalskriterier

Utifrån de fyra insatsområdena har det tagits fram generella principer för projekturval. Dessa principer handlar om att projekten ska ha ett tydligt gränsregionalt mervärde där projektets resultat ska vara bättre än vad som varit möjligt om projektet bedrivits enbart i ett land. Det handlar också om att projekten ska ha en tydlig koppling mellan aktiviteter, resultat och effekter samt att projektets insatser ska skapa långsiktiga och bestående förändringar inom insatsområdet. Slutligen är det en fördel om ert projekt är förenligt med EU:s strategi för Östersjöregionen. Läs mer om Östersjöstrategin.

Projekten bedöms även utifrån om insatsen gynnar programområdet, om projekten genomförs gemensamt och medfinansieras av nationella medel från alla deltagande länder, att det är rätt aktörer som ska genomföra projektet, att projektet är av innovativ karaktär och inte utgör ordinarie verksamhet, att projektet är kostnadseffektivt och att ett stöd till projektet inte snedvrider konkurrensen.

Ett projekt kan få avslag i urvalsprocessen. Exempel på vad som kan vara avlagsgrundande är:

 • Att medfinansiering saknas
 • Att projektet inte passar in i programmet
 • Att projektet inte uppfyller de resultat och mål som förväntas i programmet
 • Att det finns brister i sammansättningen av partnerskap eller partnerskapet är inte komplett
 • Att projektet inte är förankrat i regionen eller bland de som berörs
 • Att det finns brister i det gränsöverskridande samarbetet
 • Att näringslivets deltagande är svagt

Fokusområden

Inom insatsområde 1, 2 och 4 finns ett antal fokusområden som kommer att tas hänsyn till vid prioritering av projekt. Det gäller inom både delområde Nord och delområde Sápmi. Dessa områden är:

 • Tjänstenäringar inom servicesektorn
 • Samverkan mellan basindustri och SMF
 • Testverksamhet
 • Energi och miljöteknik/Clean Tech
 • Digitala tjänstenäringar
 • Kulturella och kreativa näringar
 • Samiska näringar

Inom insatsområde 4 är huvudprincipen att projekten ska bidra till en gemensam arbetsmarknad med utgångspunkt från arbetsmarknadens behov i första hand inom något av dessa fokusområden.

I insatsområde 3 prioriteras framförallt projekt som:

 • skapar förutsättningar som bidrar till utveckling av kulturella, kreativa och samiska näringar,
 • bidrar till ekosystemens ökade resiliens,
 • bidrar till ökade ansträngningar för minskade klimateffekter och bättre anpassning till klimatförändringar.

Genomförandekapacitet

Det gemensamma sekretariatet kommer att bedöma om ni som söker stöd har den ekonomiska, administrativa och operativa förmågan som krävs för att genomföra ett projekt.

Ni behöver inte skicka in något särskilt underlag som bevis på detta och om det skulle finnas brister får ni en chans att rätta till dem. I beredningen av er ansökan kommer ni att bli bedömda utifrån dessa tre faktorer;

Ekonomisk förmåga
Med ekonomisk förmåga menas att ni som sökande ska ha den ekonomiska bärkraft som behövs för att kunna driva ett projekt. Det innebär att;

 • ni ska ha en sådan likviditet att ni kan ligga ute med projektets kostnader i väntan på att stödet betalas ut, och
 • ni ska kunna visa att ni finansiellt klarar av eventuella fall där kostnader inte kommer att godkännas

Administrativ förmåga
Med administrativ förmåga menas förmåga att rapportera och redovisa de kostnader som ni har upparbetat. Det innebär t.ex. att;

 • ni ska kunna särredovisa projektets kostnader,
 • ni ska kunna ta ut en transaktionslista över varje enskild kostnad och intäkt i projektet och
 • ni ska ha rutiner för att endast kostnader som är stödberättigande ingår i den redovisning som lämnas för projektet (läs mer om stödberättigande kostnader i avsnittet Genomföra)

Operativ förmåga
Med operativ förmåga menas förmågan att genomföra projektets aktiviteter på ett effektivt sätt enligt projektets egna uppsatta mål och enligt de mål som finns för respektive insatsområde. Mer konkret ska projektet ha väl definierade roller inom projektet, en tydlig koppling mellan aktiviteter och mål samt en plan för hur projektets resultat ska tas tillvara vid projektets slut.