Utbetalning av EU-stöd sker i två steg:

  1. Det första steget innebär att  varje part redovisar sina kostnader och finansiering till nationell kontrollant i respektive land. I Sverige är det Länsstyrelsen i Norrbottens län som ansvarar för de nationella kontrollanterna. I Finland är det Arbets- och Näringsministeriet som enligt ett särskilt förfarande godkänner nationella kontrollanter som projekten har upphandlat. Information om val av revisor och certifieringsförfarandet finns på Arbets- och näringsministeriets hemsida.
  2. Det andra steget innebär att den samordnande stödmottagaren ansöker om utbetalning av EU-stöd hos förvaltande myndighet. Grunden för ansökan är intygen över godkända kostnader och finansiering som respektive stödmottagare har fått från nationell kontrollant. Den samordnande stödmottagaren sammanställer intygen och gör därefter ansökan om utbetalning  elektroniskt via systemet ”Min ansökan”.

Ni ska redovisa projektets genomförande enligt de rapporteringsperioder som finns i ert beslut. Kontakta det gemensamma sekretariatet eller förvaltande myndighet om ni behöver justera perioderna.

Utbetalning av IR-midler

Norska projektpartners redovisar sina kostnader till Troms fylkeskommun och ansöker om utbetalning via det elektroniska systemet RF13.50. Norska IR-midler utbetalas utifrån upparbetade kostnader, dock max 75 % av beviljat stöd. De sista 25 % av beviljat stöd betalas ut först när projektets slutliga ansökan om utbetalning är godkänd. Mer detaljerade anvisningar kring redovisning och utbetalning av IR-midler finns att läsa under ”Language – Sammendrag på norsk – Dokumenter

 

process ansökan om utbetalning (SVE)

 

 


 

Tidsåtgång från det att redovisning sker till nationell kontrollant (NK) till att förvaltande myndighet fattar ett beslut om utbetalning av EU-stöd Tidsåtgång från det att redovisning sker till nationell kontrollant (NK) till att förvaltande myndighet fattar ett beslut om utbetalning av EU-stöd Tidsåtgång från det att redovisning sker till nationell kontrollant (NK) till att förvaltande myndighet fattar ett beslut om utbetalning av EU-stöd Tidsåtgång från det att redovisning sker till nationell kontrollant (NK) till att förvaltande myndighet fattar ett beslut om utbetalning av EU-stöd såtgång från det att redovisning sker till nationell kontrollant (NK) till att förvaltande myndighet fattar ett beslut om utbetalning av EU-stöd


Läs mer om hur svenska och finska stödmottagare redovisar till nationell kontrollant och hur ansökan om utbetalning av EU-stöd går till under avsnitten ”Redovisning av kostnader och finansiering till nationell kontrollant” och ”Ansökan om utbetalning från förvaltande myndighet”.