INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET

Förvaltande myndighet för Interreg Nord och norsk förvaltande organisation är medvetna om att Coronaviruset har lett till att det gränsöverskridande samarbetet står inför stora utmaningar.

Under nu rådande omständigheter är det sannolikt att projekt med kort varsel och till en viss kvarvarande kostnad kommer att behöva ställa in resor, konferenser eller andra typer av möten och sociala sammankomster. Nordprogrammet har för avsikt att godkänna dessa kostnader under förutsättning att kostnaderna bedöms som skäliga och om villkoren för stödet i övrigt är uppfyllda. Stödmottagare uppmanas att agera med omdöme. Var vänliga att kontakta respektive handläggare på sekretariatet samt det norska sekretariatet om projektet drabbas av kostnader för inställda resor/möten.

Projekten ska fortsätta sin planerade verksamhet i den mån det är genomförbart. Om projektet bedömer att någon aktivitet inte går att genomföra eller att projektet riskerar att inte kunna nå sina mål ska projektet snarast kontakta respektive handläggare samt det norska sekretariat för rådgivning. Detta gäller också vid eventuella frågor om förlängning av projektets tidsperiod samt budgetförändringar. Kom ihåg även att kontakta era medfinansiärer i frågor som berör ändringar i era projekt.

Projekten bör beakta den rådande situationen och vara realistiska i när i tiden de bokar in evenemang/aktiviteter och resor. Projekten uppmanas tänka över hur bokningar görs, det kan exempelvis vara klokt att boka resor med avbokningsbara biljetter.

Om en resa kan relateras till en projektaktivitet och det uppstår kostnader för obligatoriska covid-19 tester vid gränsövergångar, kan dessa kostnader ses som stödberättigande. Kostnaden behandlas som en resekostnad och redovisas under kostnadsslaget ”Resor och logi” om det avser egen personal. Om kostnaden avser en extern person, t ex en konsult eller en föreläsare så ska kostnaden redovisas under ”Externa tjänster”.  

Var uppmärksam på att det endast är faktiska kostnader som kan ingå i rapporteringen för ert projekt. Endast kostnader som ni inte har fått annat stöd för i samband med covid-19 kan ingå i rapporteringen för ert projekt.

Exempel på annat stöd kan vara:

  • Tillfälligt sänkta sociala avgifter
  • Stöd på grund av korttidsarbete/korttidspermittering
  • Ersättning för sjuklönekostnader
  • Hyressänkningar

Observera även att ersättning från reseförsäkring eller liknande för resor som inte kunnat genomföras, ska dras av från projektkostnaderna.

Länkar: