Upphandlingar och köp ska genomföras med utgångspunkt i vad som anges i beslutet om stöd. Stödmottagarna ska följa respektive lands lagar och förordningar vad gäller upphandlingar och annat inköpsförfarande. Alla upphandlingar och köp ska präglas av kostnadseffektivitet.

Det är stödmottagaren som ansvarar för att de upphandlingar och köp som genomförs följer de lagar och regler som finns. Det är viktigt att komma ihåg att upphandlingar och köp där det finns en koppling mellan köpare och leverantör kan stå i strid med nationella lagar och regler. Exempel på sådana kopplingar är;

  • Om en leverantör varit anställd hos köparen
  • Om en leverantör sitter i köparens styrelse/projektets styrgrupp
  • Om en anställd hos köparen sitter i leverantörens styrelse
  • Om en anställd hos köparen har en anhörig som företräder leverantören

Om stödmottagaren är en offentlig upphandlande enhet måste lagar och regler kring offentlig upphandling följas.

En stödmottagare som inte omfattas av lagen om offentlig upphandling ska vid köp, hyra och leasing behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Upphandlingar ska genomföras på ett öppet sätt och principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska följas.