Horisontella kriterier ska användas som ett verktyg för att förbättra ett projekts resultat. De horisontella kriterier som finns för Nordprogrammet är hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering, jämställdhet samt det samiska språket för de samiska projekten. Ett projekt måste kunna visa och förklara hur de tar hänsyn till de horisontella kriterier som finns. Det är exempelvis inte tillräckligt att hävda att ert projekt är miljöneutralt eller att något kriterium inte är relevant för ert projekt. När ni fyller i er ansökan måste ni motivera hur ni tagit hänsyn till de horisontella kriterierna.

Hållbar utveckling: Det ska finnas ett tydligt miljöperspektiv genom hela projektet. I planeringen ska ni integrera miljöarbetet i alla aktiviteter, inte bara i enstaka delar. Ni kan exempelvis tänka på hur ni kan arbeta för att projektets insatser ska bidra till en effektivare energianvändning, hur ni i projektet kan bidra till ett kretsloppstänkande när det gäller användandet av resurser och hur ni kan öka kunskaperna om miljön för de som medverkar i projektet.

Lika möjligheter och icke-diskriminering: Alla människors olikheter ska ses som en värdefull tillgång oavsett exempelvis kön eller religion. Humankapital är en resurs som ger ökad attraktivitet. I de aktiviteter som ni genomför i projektet ska ni arbeta för att alla ges lika möjligheter. Tänk på hur ni väljer att uttrycka er muntligt, skriftligt och bildligt i projektet, både internt och externt. Gör ni skillnad utifrån kön, ursprung, funktionsnedsättning etc. eller behandlas alla på ett likvärdigt sätt?

Jämställdhet: Stödmottagare inom Nordprogrammet kommer uppmuntras att ta hänsyn till båda könens behov och förutsättningar. Olika utvärderingar visar att jämställdhet måste integreras redan vid planeringen av ett projekt. Det innebär att ni inom projektet ska vara observanta på hur era aktiviteter främjar ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Ni ska exempelvis tänka på hur ni kan främja en jämn könsfördelning i projektets styrgrupp och hur arbetsuppgifterna inom projektet fördelar sig mellan könen, t.ex. vid val av projektledare, ekonom och externa konsulter.

Samiska språket: Kriteriet gäller främst de samiska projekten där det samiska språket har en central roll som bärare av samernas historia. Tänk på hur aktiviteterna i projektet bidrar till att stärka det samiska språket.

Läs mer om bedömning av horisontella kriterier här.