Vid projektplaneringen är det viktigt att klargöra varför ni samarbetar gränsöverskridande. Ju tydligare detta definieras desto större är sannolikheten att projektet uppnår ett konkret resultat. Nedan visas en modell över hur gränsöverskridande mervärde kan nås.

Modell Kontiga ABModellen är framtagen av Kontigo AB (2012)

Den första nivån handlar om att lära känna varandra och varandras verksamhet. I nästa nivå handlar det om att lära av varandras kunskap och i den tredje och sista nivån handlar det om att lösa gemensamma problem och att lära tillsammans. Om projektet lyckas nå den andra eller den tredje nivån är sannolikheten stor att projektet når de resultat som satts upp och att samarbetet lever kvar även efter projektets slut. Det är därför viktigt att ni i projektet redan i planeringsfasen funderar på var i modellen ni befinner er och hur ni ska lyckas ta er vidare till nästa nivå.

Det är också bra om ni under planeringen tänker på hur ni kan nyttja gränsen mellan er. Bilden nedan visar olika alternativ på detta. Var tydliga inom projektet hur ni ska arbeta med gränserna så att alla parter får samma bild över ert samarbete. Om inte detta görs finns det en risk att projektet istället till exempel drivs som två parallella projekt i var sitt land.

Nyttja gränser

I planeringen av projektet kanske ni kommer fram till att samma typ av projekt som ni tänker genomföra redan pågår hos någon annan aktör. Då behöver ni beskriva vad just ert projekt tillför. Eller så kommer ni fram till att liknande insatser redan pågår. Då måste ni istället beskriva hur ert projekt kan komplettera den verksamhet som redan finns. Er ansökan stärks om ni då lyckas skapa ett formellt samarbete mellan projekten. Det kan också hända att ni kommer fram till att den kunskap ni behöver inte finns. Då kan det vara lämpligt att istället genomföra en förstudie. Läs mer om förstudier i avsnittet Vilka sorts projekt kan beviljas stöd?